Radi prispôsobíme obsah a vizualizáciu webovej stránky a reklám, ako aj poskytovanie funkcií sociálnych médií, aby sme vám poskytli lepší zážitok z používania webovej stránky. Umožní nám to analýza návštevnosti a aktivít na webovej stránke, k čomu potrebujeme používať vaše online identifikátory (cookies, IP adresy).

News 01/02/2019

Zbieranie recyklovanych kefiek

HĽADÁME NAJLEPŠIEHO ZBERAČA!

Pomáhate nám so zberom kefiek na recykláciu? Trúfnite si priniesť v marci najviac použitých kefiek vo svojom kraji a môžete získať sadu 3 košov na triedenie odpadu. Priniesť môžete nielen kefky CURAPROX, ale aj kefky iných značiek. Čakáme vás v Smile Shopoch;)

 

ŠTATÚT KREATÍVNEJ SÚŤAŽE

„Zbieranie recyklovanych kefiek“

 

Tento štatút ustanovuje záväzné podmienky a pravidlá kreatívnej súťaže s názvom „Zbieranie recyklovaných kefiek“ organizovanou spoločnosťou CURADEN Slovakia s.r.o.

 

I.

Základné ustanovenia

 

 1. Cieľom súťaže „Zbieranie recyklovanych kefiek“ (ďalej len „súťaž“) je poskytnúť širokej verejnosti, resp. súťažiacim možnosť získať 3 koše - žltý kôš na plast, modrý kôš na papier, šedý kôš na komunálny odpad (ďalej len „Zbieranie recyklovanych kefiek“), ktorí sa zapojili do súťaže a sú členmi vernostného programu Zubná Karta a prinesú použité kefky do jedného z 18 CURAPROX Smile Shopov.
 2. Súťaž je organizovaná na území Slovenskej republiky.
 3. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá spĺňa všetky podmienky stanovené týmto štatútom a ktorá prinesie kefky na recyklovanie do CURAPROX Smile Shopu.
 4. Zamestnanci organizátora súťaže, ktorý je aj jej vyhlasovateľom a technickým zabezpečovateľom, ako aj jeho blízke osoby v zmysle §116 Občianskeho zákonníka, sú z účasti na súťaži vylúčení.

 

 

II.

Organizátor a technické zabezpečenie súťaže

 

 1. Vyhlasovateľom a súčasne organizátorom súťaže je spoločnosť CURADEN Slovakia s.r.o. so sídlom Na Výslní 17, 821 05 Bratislava, IČO: 35 948 213, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 37025/B (ďalej len „Organizátor“), ktorá súťaž aj technicky zabezpečuje.

 

III.

Podmienky a priebeh súťaže

 

 1. Súťaž bude prebiehať v období od 1.3.2019 do 31.3.2019 a výhercovia budú Organizátorom vybraní/určení dňa 02.4.2019.
 2. Súťaž prebieha vo všetkých Smile Shopoch na Slovensku, prostredníctvom ktorej môžu záujemcovia o zapojenie sa do súťaže nosiť použité zubné kefky počas celého mesiaca marec (od 1.3.2019 do 31.3.2019). Počet kefiek sa kumuluje a súťažiaci ich môže priniesť akékoľvek množstvo, viac krát do mesiaca.
 3. Organizátor v dňoch 02.4.2019. interne prepočíta prinesené kefky a určí na ich základe osmich (8) výhercov súťaže za každý kraj - Bratislavsky, Trnavsky, Trenčiansky, Nitriansky, Žilinsky, Banskobystricky, Prešovsky, Košicky.
 4. Jednotliví výhercovia súťaže získajú ako výhru tri (3) koše - žltý kôš na plast, modrý kôš na papier, šedý kôš na komunálny odpad za podmienok stanovených týmto štatútom.
 5. Organizátor následne osloví vybraných/určených výhercov súťaže prostredníctvom emailu

 

 

 

 

 

 

V.

Osobitné ustanovenia

 

 1. Výherca súťaže ako dotknutá osoba v zmysle s nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení pri zaslaní údajov za účelom doručenia Hydrosonickej kefky potvrdí, že udeľuje Organizátorovi súhlasy so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu skutočne poskytnutom, a to:
 2. súhlas pre účely organizovania a realizácie súťaže;
 3. súhlas pre reklamné a marketingové účely - oboznamovanie s aktuálnymi ponukami výrobkov, aktivitami, projektmi a akciami Organizátora, ich prezentácie a propagácie, účely uskutočňovania prieskumov trhu, verejnej mienky a spokojnosti dotknutých osôb a ich analytické vyhodnocovanie, vrátane zasielania správ/prezentácií o ponúkaných výrobkoch, projektoch, aktivitách a akciách Organizátora, notifikácií a informácií súvisiacich s dentálnou starostlivosťou a hygienou;

pre potreby komunikácie s využitím elektronických prostriedkov a/alebo prostredníctvom poštového styku s dotknutou osobou.

 1. Výherca súťaže vyjadruje svoje súhlasy so spracúvaním svojich osobných údajov na účely špecifikované v predchádzajúcom bode tohto štatútu.
 2. Organizátor výhercom súťaže oboznamuje výhercov súťaže ako dotknutých osôb s informáciami, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutých osôb, vrátane informácií, ktoré sú potrebné na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov.
 3. Výherca súťaže je oprávnený kedykoľvek účinne odvolať svoje súhlasy (aj osobitne) so spracovaním osobných údajov podľa tohto štatútu oznámením preukázateľne doručeným Organizátorovi v písomnej forme alebo s využitím elektronických prostriedkov.
 4. Organizátor nehradí súťažiacim ani výhercom súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.
 5. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhry vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako Organizátorom určené vecné výhry. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s vecnými výhrami a ich využitím.
 6. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vznikajúce tretím osobám spôsobené porušením pravidiel súťaže zo strany súťažiacich.
 7. Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa súťaže, pravidiel súťaže alebo akýchkoľvek nárokov súvisiacich s účasťou v súťaži je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko Organizátora.
 8. Organizátor si vyhradzuje právo meniť podmienky, resp. pravidlá súťaže, prípadne súťaž prerušiť, odložiť alebo predĺžiť.

 

 

 V Bratislave, dňa 27.2.2018

 

 

 

CURADEN Slovakia s. r.o.                                                 

Organizátor súťaže      

xs
sm
md
lg