Radi prispôsobíme obsah a vizualizáciu webovej stránky a reklám, ako aj poskytovanie funkcií sociálnych médií, aby sme vám poskytli lepší zážitok z používania webovej stránky. Umožní nám to analýza návštevnosti a aktivít na webovej stránke, k čomu potrebujeme používať vaše online identifikátory (cookies, IP adresy).

News 25/11/2018

ŠTATÚT KREATÍVNEJ SÚŤAŽE

ŠTATÚT ADVENTNEJ SÚŤAŽE

„Adventná súťaž o BE YOU pastu“

Tento štatút ustanovuje záväzné podmienky a pravidlá kreatívnej súťaže s názvom „Adventná súťaž o BE YOU pastu“ organizovanou spoločnosťou CURADEN Slovakia s.r.o. realizovanej prostredníctvom FB fan page „Curaprox Slovensko“.

 

I.

Základné ustanovenia

 

 1. Cieľom súťaže „Adventná súťaž o BE YOU pastu“ (ďalej len „súťaž“) je poskytnúť širokej verejnosti, resp. súťažiacim možnosť získať zubnú pastu BE YOU značky CURAPROX (ďalej len „BE YOU“), ktorí sa zapojili do súťaže nákupom v čase od 26.11. do 23.12. a udeliť súhlas na jeho používanie.
 2. Súťaž je organizovaná na území Slovenskej republiky.
 3. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá spĺňa všetky podmienky stanovené týmto štatútom a ktorá nakúpi v Smile Shope a/alebo eshope organizátora (ďalej len „súťažiaci“). Osoby mladšie ako 18 rokov musia mať súhlas svojho zákonného zástupcu so zapojením sa do súťaže.
 4. Zamestnanci organizátora súťaže, ktorý je aj jej vyhlasovateľom a technickým zabezpečovateľom, ako aj jeho blízke osoby v zmysle §116 Občianskeho zákonníka, sú z účasti na súťaži vylúčení.

 

II.

Organizátor a technické zabezpečenie súťaže

 

 1. Vyhlasovateľom a súčasne organizátorom súťaže je spoločnosť CURADEN Slovakia s.r.o. so sídlom Na Výslní 17, 821 05 Bratislava, IČO: 35 948 213, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 37025/B (ďalej len „Organizátor“), ktorá súťaž aj technicky zabezpečuje.

 

III.

Podmienky a priebeh súťaže

 

 1. Súťaž bude prebiehať v období od 11. 2018 do 23.12. 2018 a výhercovia budú Organizátorom vyžrebovaní vždy nasledujúci týždeň v utorok (4. 12., 11.12., 18. 12., 25. 12.).
 2. Súťaž bude prebiehať vo všetkých Smile Shopoch a eshope. Ak zákazník, ktorý je členom vernostného programu Zubná karta nakúpi v čase od 11. do 23.12 v Smile Shope alebo eshope, je zaradený do žrebovania. Žrebuje sa za každý týždeň 1krát, dohromady 4krát. Ak zákazník nakúpi vo viacerých týždňoch, bude zaradený do žrebovania za každý týždeň, v ktorom nakúpil.
 3. V každom týždni sa žrebujú traja (3) výhercovia. Jednotliví výhercovia súťaže získajú ako výhru jednu (1) BE YOU zubnú pastu za podmienok stanovených týmto štatútom.
 4. Organizátor následne osloví vyžrebovaných výhercov súťaže prostredníctvom emailovej adresy, ktorú ma zadanú vo vernostnom systéme Zubná karta. Ak emailovú adresu v systéme Zubná karta nevyplnil tak nemôže byť vyžrebovaný a žrebovanie opakujeme.
 1. V prípade, ak: výherca súťaže získa výhru v súťaži nekalým a/alebo podvodným konaním, konaním v rozpore so zákonmi a/alebo dobrými mravmi, prípadne konaním, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno alebo povesť Organizátora a/alebo značky „CURAPROX“, nárok dotknutého výhercu súťaže na BE YOU pastu ako výhru súťaže od počiatku zaniká a daný výherca súťaže je povinný BE YOU pastu bezodkladne vrátiť alebo na požiadanie nahradiť Organizátorovi spôsobenú škodu (vo výške hodnoty/ceny BE YOU pasty).

V.

Osobitné ustanovenia

 

 1. Výherca súťaže ako dotknutá osoba v zmysle s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení pri zaslaní údajov za účelom doručenia BE YOU pasty potvrdí, že udeľuje Organizátorovi súhlasy so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu skutočne poskytnutom, a to:

a) súhlas pre účely organizovania a realizácie súťaže;
b) súhlas pre reklamné a marketingové účely - oboznamovanie s aktuálnymi ponukami výrobkov, aktivitami, projektmi a akciami Organizátora, ich prezentácie a propagácie, účely uskutočňovania prieskumov trhu, verejnej mienky a spokojnosti dotknutých osôb a ich analytické vyhodnocovanie, vrátane zasielania správ/prezentácií o ponúkaných výrobkoch, projektoch, aktivitách a akciách Organizátora, notifikácií a informácií súvisiacich s dentálnou starostlivosťou a hygienou;

pre potreby komunikácie s využitím elektronických prostriedkov a/alebo prostredníctvom poštového styku s dotknutou osobou.

 1. Výherca súťaže vyjadruje svoje súhlasy so spracúvaním svojich osobných údajov na účely špecifikované v predchádzajúcom bode tohto štatútu formou zakliknutia/zaškrtnutia príslušného políčka o súhlase so spracovaním osobných údajov.
 2. Organizátor výhercom súťaže poskytne oboznámenie výhercov súťaže ako dotknutých osôb s informáciami, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutých osôb, vrátane informácií, ktoré sú potrebné na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov.
 3. Výherca súťaže je oprávnený kedykoľvek účinne odvolať svoje súhlasy (aj osobitne) so spracovaním osobných údajov podľa tohto štatútu oznámením preukázateľne doručeným Organizátorovi v písomnej forme alebo s využitím elektronických prostriedkov.
 4. Organizátor nehradí súťažiacim ani výhercom súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.
 5. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhry vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako Organizátorom určené vecné výhry. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s vecnými výhrami a ich využitím.
 6. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vznikajúce tretím osobám spôsobené porušením pravidiel súťaže zo strany súťažiacich.
 7. Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa súťaže, pravidiel súťaže alebo akýchkoľvek nárokov súvisiacich s účasťou v súťaži je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko Organizátora.
 8. Organizátor si vyhradzuje právo meniť podmienky, resp. pravidlá súťaže, prípadne súťaž prerušiť, odložiť alebo predĺžiť.

 

 V Bratislave, dňa 25.11.2018

 

CURADEN Slovakia s. r.o.                                                 

Organizátor súťaže      

xs
sm
md
lg