Radi prispôsobíme obsah a vizualizáciu webovej stránky a reklám, ako aj poskytovanie funkcií sociálnych médií, aby sme vám poskytli lepší zážitok z používania webovej stránky. Umožní nám to analýza návštevnosti a aktivít na webovej stránke, k ?omu potrebujeme používa? vaše online identifikátory (cookies, IP adresy).

News 25/11/2018

ŠTATÚT KREATÍVNEJ SÚ?AŽE

ŠTATÚT ADVENTNEJ SÚ?AŽE

„Adventná sú?až o BE YOU pastu“

Tento štatút ustanovuje záväzné podmienky a pravidlá kreatívnej sú?aže s názvom „Adventná sú?až o BE YOU pastu“ organizovanou spolo?nos?ou CURADEN Slovakia s.r.o. realizovanej prostredníctvom FB fan page „Curaprox Slovensko“.

 

I.

Základné ustanovenia

 

 1. Cie?om sú?aže „Adventná sú?až o BE YOU pastu“ (?alej len „sú?až“) je poskytnú? širokej verejnosti, resp. sú?ažiacim možnos? získa? zubnú pastu BE YOU zna?ky CURAPROX (?alej len „BE YOU“), ktorí sa zapojili do sú?aže nákupom v ?ase od 26.11. do 23.12. a udeli? súhlas na jeho používanie.
 2. Sú?až je organizovaná na území Slovenskej republiky.
 3. Sú?aže sa môže zú?astni? každá fyzická osoba s doru?ovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá sp??a všetky podmienky stanovené týmto štatútom a ktorá nakúpi v Smile Shope a/alebo eshope organizátora (?alej len „sú?ažiaci“). Osoby mladšie ako 18 rokov musia ma? súhlas svojho zákonného zástupcu so zapojením sa do sú?aže.
 4. Zamestnanci organizátora sú?aže, ktorý je aj jej vyhlasovate?om a technickým zabezpe?ovate?om, ako aj jeho blízke osoby v zmysle §116 Ob?ianskeho zákonníka, sú z ú?asti na sú?aži vylú?ení.

 

II.

Organizátor a technické zabezpe?enie sú?aže

 

 1. Vyhlasovate?om a sú?asne organizátorom sú?aže je spolo?nos? CURADEN Slovakia s.r.o. so sídlom Na Výslní 17, 821 05 Bratislava, I?O: 35 948 213, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka ?.: 37025/B (?alej len „Organizátor“), ktorá sú?až aj technicky zabezpe?uje.

 

III.

Podmienky a priebeh sú?aže

 

 1. Sú?až bude prebieha? v období od 11. 2018 do 23.12. 2018 a výhercovia budú Organizátorom vyžrebovaní vždy nasledujúci týžde? v utorok (4. 12., 11.12., 18. 12., 25. 12.).
 2. Sú?až bude prebieha? vo všetkých Smile Shopoch a eshope. Ak zákazník, ktorý je ?lenom vernostného programu Zubná karta nakúpi v ?ase od 11. do 23.12 v Smile Shope alebo eshope, je zaradený do žrebovania. Žrebuje sa za každý týžde? 1krát, dohromady 4krát. Ak zákazník nakúpi vo viacerých týžd?och, bude zaradený do žrebovania za každý týžde?, v ktorom nakúpil.
 3. V každom týždni sa žrebujú traja (3) výhercovia. Jednotliví výhercovia sú?aže získajú ako výhru jednu (1) BE YOU zubnú pastu za podmienok stanovených týmto štatútom.
 4. Organizátor následne osloví vyžrebovaných výhercov sú?aže prostredníctvom emailovej adresy, ktorú ma zadanú vo vernostnom systéme Zubná karta. Ak emailovú adresu v systéme Zubná karta nevyplnil tak nemôže by? vyžrebovaný a žrebovanie opakujeme.
 1. V prípade, ak: výherca sú?aže získa výhru v sú?aži nekalým a/alebo podvodným konaním, konaním v rozpore so zákonmi a/alebo dobrými mravmi, prípadne konaním, ktoré by mohlo poškodi? dobré meno alebo poves? Organizátora a/alebo zna?ky „CURAPROX“, nárok dotknutého výhercu sú?aže na BE YOU pastu ako výhru sú?aže od po?iatku zaniká a daný výherca sú?aže je povinný BE YOU pastu bezodkladne vráti? alebo na požiadanie nahradi? Organizátorovi spôsobenú škodu (vo výške hodnoty/ceny BE YOU pasty).

 

V.

Osobitné ustanovenia

 

 1. Výherca sú?aže ako dotknutá osoba v zmysle s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vo?nom pohybe takýchto údajov a zákona ?. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení pri zaslaní údajov za ú?elom doru?enia BE YOU pasty potvrdí, že ude?uje Organizátorovi súhlasy so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu skuto?ne poskytnutom, a to:

a) súhlas pre ú?ely organizovania a realizácie sú?aže;
b) súhlas pre reklamné a marketingové ú?ely - oboznamovanie s aktuálnymi ponukami výrobkov, aktivitami, projektmi a akciami Organizátora, ich prezentácie a propagácie, ú?ely uskuto??ovania prieskumov trhu, verejnej mienky a spokojnosti dotknutých osôb a ich analytické vyhodnocovanie, vrátane zasielania správ/prezentácií o ponúkaných výrobkoch, projektoch, aktivitách a akciách Organizátora, notifikácií a informácií súvisiacich s dentálnou starostlivos?ou a hygienou;

pre potreby komunikácie s využitím elektronických prostriedkov a/alebo prostredníctvom poštového styku s dotknutou osobou.

 1. Výherca sú?aže vyjadruje svoje súhlasy so spracúvaním svojich osobných údajov na ú?ely špecifikované v predchádzajúcom bode tohto štatútu formou zakliknutia/zaškrtnutia príslušného polí?ka o súhlase so spracovaním osobných údajov.
 2. Organizátor výhercom sú?aže poskytne oboznámenie výhercov sú?aže ako dotknutých osôb s informáciami, ktoré sa majú poskytova? pri získavaní osobných údajov od dotknutých osôb, vrátane informácií, ktoré sú potrebné na zabezpe?enie spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov.
 3. Výherca sú?aže je oprávnený kedyko?vek ú?inne odvola? svoje súhlasy (aj osobitne) so spracovaním osobných údajov pod?a tohto štatútu oznámením preukázate?ne doru?eným Organizátorovi v písomnej forme alebo s využitím elektronických prostriedkov.
 4. Organizátor nehradí sú?ažiacim ani výhercom sú?aže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich ú?as?ou v sú?aži, resp. v súvislosti s výhrou v sú?aži.
 5. Výsledky sú?aže sú kone?né, bez možnosti odvolania. Sú?ažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadova? výhry vo vyššej hodnote alebo vo vä?šom množstve ako Organizátorom ur?ené vecné výhry. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednos? za akéko?vek riziká a záväzky súvisiace s vecnými výhrami a ich využitím.
 6. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednos? za škody vznikajúce tretím osobám spôsobené porušením pravidiel sú?aže zo strany sú?ažiacich.
 7. Pri akýchko?vek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa sú?aže, pravidiel sú?aže alebo akýchko?vek nárokov súvisiacich s ú?as?ou v sú?aži je vždy rozhodujúce a kone?né stanovisko Organizátora.
 8. Organizátor si vyhradzuje právo meni? podmienky, resp. pravidlá sú?aže, prípadne sú?až preruši?, odloži? alebo pred?ži?.

 

 V Bratislave, d?a 25.11.2018

 

CURADEN Slovakia s. r.o.                                                 

Organizátor sú?aže      

xs
sm
md
lg