Radi prispôsobíme obsah a vizualizáciu webovej stránky a reklám, ako aj poskytovanie funkcií sociálnych médií, aby sme vám poskytli lepší zážitok z používania webovej stránky. Umožní nám to analýza návštevnosti a aktivít na webovej stránke, k čomu potrebujeme používať vaše online identifikátory (cookies, IP adresy).

News 01/02/2019

Požičovňa hydrosonických kefiek

Záleží nám na zdraví a maximálnej bezpečnosti z hľadiska hygieny v súčasnej situácii, aktuálne je preto požičovňa POZASTAVENÁ.

 

Otestujte jedinečnosť sonických kefiek curaprox na vlastných zuboch

Rozhodujete sa, či je hydrosonická kefka pre vaše zuby to pravé? Potom vás určite poteší, že sme spustili prvú požičovňu hydrosonických kefiek.

Požičajte si kefku Hydrosonic PRO alebo Hydrosonic Black Is White domov na 2 týždne v ktoromkoľvek Smile Shope úplne zdarma. Stačí zaplatiť vratnú zálohu a kúpiť si ku kefke čistiacu hlavičku.

POZRIEŤ ZOZNAM SMILE SHOPOV

 

Vedeli ste, že kefka Hydrosonic PRO má ako jediná na trhu aj unikátnu čistiacu hlavičku Single? Tam ale dobré správy rozhodne nekončia.

ZISTIŤ VIAC O HYDROSONIC PRO

 

Pri kefke Hydrosonic Black Is White zohráva čierna úlohu nielen v štýlovom dizajne. Hlavičky majú vlákna s uhlíkovými čiastočkami podporujúcimi bieliaci efekt.

ZISTIŤ VIAC O HYDROSONIC BLACK IS WHITE

 

Všeobecné podmienky akcie „Prvá požičovňa hydrosonických kefiek CURAPROX

 

I. Úvodné ustanovenia

 

 1. Tieto Všeobecné podmienky akcie „Prvá požičovňa hydrosonických kefiek CURAPROX“ (ďalej len „Akcia“), (ďalej len „VP“) upravujú práva a povinnosti právnych vzťahoch, ktoré vznikajú medzi spoločnosťou CURADEN Slovakia s.r.o. so sídlom Na Výslní 17, 821 05 Bratislava, IČO: 35948 213, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 37025/B (ďalej len „Predávajúci“), a jej zákazníkmi, ktorí majú záujem zapojiť sa do akcie Predávajúceho a zapožičať si od neho na maximálne štrnásť (14) kalendárnych dní (ďalej len „Lehota výpožičky“) jeden (1) kus hydrosonickej zubnej kefky „Hydrosonic PRO alebo Black Is White CURAPROX“ (ďalej len „Hydrosonic PRO alebo Black Is White“).

 

 1. Účelom Akcie organizovanej a realizovanej Predávajúcim je poskytnúť širokej verejnosti, zákazníkom aj záujemcom o kúpu, možnosť vypožičať si na užívanie na Lehotu výpožičky Kefku Hydrosonic PRO alebo Black Is White a používaním prakticky otestovať jej funkcionality, kvalitu a efektivitu čistenia zubov. Akcia má slúžiť záujemcom o kúpu Hydrosonic PRO alebo Black Is White nadobudnúť praktické skúsenosti s jej používaním a prijatie rozhodnutia o jej skutočnej kúpe a praktickom používaní v budúcnosti.

 

 

II. Zapojenie do Akcie

 

 1. Osobou, ktorá sa môže zapojiť do Akcie je každá fyzická osoba – ako nepodnikateľ (ďalej len „Záujemca“), pričom skutočné zapojenie sa do Akcie je podmienené splnením podmienok stanovených VP.

 

 1. Predávajúci v rámci Akcie poskytuje Záujemcom možnosť zapožičať si Hydrosonic Pro alebo Black Is White, ktorá nie je originálne zabalená, bez čistiacich hlavičiek, t.j. zapožičať si samotný prístroj Hydrosonic PRO alebo Black Is White spolu s nabíjačkou s USB káblom, USB koncovkou, cestovným puzdrom, inštruktážnou brožúrkou a letáčikom na rýchly štart (ďalej len „Príslušenstvo“), a to všetko v jednom (1) kuse (ďalej len „Zapožičiavaná Hydrosonic PRO alebo Black Is White“).

 

 1. Predávajúci realizuje Akciu len na svojich vybraných maloobchodných prevádzkach s označením „CURAPROX Smile Shop“ (ďalej len „CURAPROX Smile Shop“).

 

 1. Záujemca si môže vypožičať Zapožičiavanú Hydrosonic PRO alebo Black Is White a zapojiť tak do Akcie kumulatívnym vykonaním nasledujúcich úkonov:
  • 4.1. zaplatí celkovú maloobchodnú/kúpnu cenu Hydrosonic PRO alebo Black Is White (ďalej len „Kúpna cena“), pričom Predávajúci vystaví a odovzdá Záujemcovi príjmový pokladničný doklad potvrdzujúci zaplatenie Kúpnej ceny, ktorý je podstatný pre prípadné budúce vrátenie Kúpnej ceny,
  • 4.2. vlastnoručne podpíše Potvrdenie o prevzatí Zapožičiavanej Hydrosonic PRO alebo Black Is White, v ktorom pred podpisom pravdivo a úplne vyplní Predávajúcim požadované identifikačné údaje – číslo vernostnej karty a e-mail, a v prípade, ak Záujemca nie je členom zákazníckeho vernostného programu Predávajúceho „Zubná karta“ osobné údaje – meno apriezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, potvrdí potrebné prehlásenia a súhlasy, ako aj to, že osobne preberá Zapožičiavanú Hydrosonic PRO alebo Black Is White, funkčný už predtým použitý a vydezinfikovaný (dezinfekčným sprejom Incidin) prístroj Hydrosonic PRO alebo Black Is White a kompletné Príslušenstvo,
  • 4.3. fakticky od Predávajúceho prevezme Zapožičiavanú Hydrosonic PRO alebo Black Is White,
  • 4.4. osobitne si kúpi aspoň jednu (1) čistiacu hlavičku Hydrosonic PRO alebo Black Is White CURAPROX (podľa vlastného výberu).

Vykonaním všetkých vyššie uvedených úkonov príslušný Záujemca nadobúda status Účastníka Akcie (ďalej len „Účastník“). Nevykonanie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených úkonov má za následok, že Predávajúci odmietne zapojenie sa dotknutého Záujemcu do Akcie.

 

 1. Záujemca potvrdením svojho súhlasu s VP apodpísaním Potvrdenia o prevzatí Zapožičiavanej Hydrosonic PRO alebo Black Is White potvrdzuje a zaručuje sa, že všetky osobné a kontaktné údaje o svojej osobe ním vyplnené v Potvrdení o prevzatí Zapožičiavanej Hydrosonic PRO alebo Black Is White sú správne, zodpovedajú objektívnej skutočnosti, nie sú údajmi inej osoby ani scudzené a ich poskytnutím žiadnym spôsobom nezasiahol ani nepoškodil práva ani oprávnené záujmy žiadnej tretej osoby, za čo nesie plnú zodpovednosť; v opačnom prípade Predávajúci žiadnym spôsobom nezodpovedá za poškodenie práv a oprávnených záujmov tretích osôb a Záujemca/Účastník plne zodpovedá za všetku škodu tým spôsobenú Predávajúcemu a/alebo tretím osobám, vrátane prípadných uplatňovaných nárokov, plnení  a/alebo sankcií uložených v tejto súvislosti /voči/ Predávajúcemu, ktorých náhradu je Predávajúci od dotknutého Záujemcu/Účastníka oprávnený požadovať bez ohľadu na ich charakter a výšku a/alebo spôsob uplatnenia, uloženia a/alebo plnenia.

 

 1. Záujemca, ktorý nedosiahol vek minimálne 18 rokov, vyplnením a podpísaním Potvrdenia o prevzatí Zapožičiavanej Hydrosonic PRO alebo Black Is White potvrdzuje, že rozumie charakteru, princípom a podmienkam Akcie a dôsledkom vyplývajúcim zo zapojenia sa a účasti na Akcii, vrátane súhlasov so spracúvaním svojich osobných údajov poskytnutých v zmysle VP, že jeho rozumová, vôľová a veková vyspelosť je dostatočná a oprávňuje ho zúčastniť sa Akcie.

 

 

III. Pravidlá Akcie

 

 1. Každý Účastník je povinný používať Zapožičanú Hydrosonic PRO alebo Black Is White výlučne len na účely aspôsobom, na ktorý je Hydrosonic PRO alebo Black Is White určená/vyrobená, a v súlade s informáciami/ pokynmi pre spotrebiteľa obsiahnutými v inštruktážnej brožúrke a letáčiku na rýchly štart, ktoré Účastník obdržal od Predávajúceho. Účastník môže používať prístroj Zapožičiavanej Hydrosonic PRO alebo Black Is White výlučne len v spojení s Príslušenstvom a originálnymi čistiacimi hlavičkami Hydrosonic PRO alebo Black Is White CURAPROX.

 

 1. Účastník vcelom rozsahu zodpovedá za všetky škody a ujmy, ktoré vzniknú v dôsledku a/alebo v súvislosti s tým, že bude používať Zapožičiavanú Hydrosonic PRO alebo Black Is White nevhodným alebo neprimeraným spôsobom, na účely, na ktoré Hydrosonic PRO alebo Black Is White nie je určená, v spojení s inými predmetmi ako je Príslušenstvo a originálne čistiace hlavičky Hydrosonic PRO alebo Black Is White CURAPROX a/alebo umožní takéto užívanie Zapožičiavanej Hydrosonic PRO alebo Black Is White inej osobe. Predávajúci v takýchto prípadoch nenesie žiadnu zodpovednosť a Účastník, ani iná osoba, nie je oprávnený požadovať od Predávajúceho akúkoľvek náhradu a/alebo kompenzáciu.

 

 1. Predávajúci požičiava Účastníkovi na užívanie Zapožičiavanú Hydrosonic PRO alebo Black Is White maximálne na Lehotu výpožičky. V rámci plynutia Lehoty výpožičky, najneskôr v jej posledný štrnásty deň, sa môže Účastník rozhodnúť postupovať jedným z nasledujúcich spôsobov, pričom musí splniť ďalej uvedené podmienky:

 

 • 3.1. Účastník sa rozhodne kúpiť si novú Hydrosonic PRO alebo Black Is White (v originálnom balení), pričom
  • 3.1.1. je povinný vrátiť Predávajúcemu Zapožičiavanú Hydrosonic PRO alebo Black Is White v CURAPROX Smile Shope, vktorom si ju od Predávajúceho prevzal, a to vo funkčnom/nepoškodenom stave, bez zjavného znečistenia a kompletne, t.j. prístroj Zapožičiavanej Hydrosonic PRO alebo Black Is White aj Príslušenstvo,
  • 3.1.2. od Predávajúceho si bezodplatne prevezme nové originálne balenie Hydrosonic PRO alebo Black Is White, ktorého Kúpnu cenu už Predávajúcemu zaplatil pri zapojení sa do Akcie,
  • 3.1.3. v prípade, ak Účastník nevráti Zapožičiavanú Hydrosonic PRO alebo Black Is White vo funkčnom/nepoškodenom stave, bez zjavného znečistenia a kompletne, t.j. prístroj Zapožičiavanej Hydrosonic PRO albo Black Is White aj Príslušenstvo, nemá nárok na prevzatie nového originálneho balenia Hydrosonic PRO alebo Black Is White ani na vrátenie Kúpnej ceny, ktorá v tomto prípade z titulu zmluvnej sankcie a náhrady škody prepadá v prospech Predávajúceho;

 

 • 3.2. Účastník sa rozhodne nekúpiť si novú Hydrosonic PRO alebo Black Is White (v originálnom balení), pričom
  • 3.2.1. je povinný vrátiť Predávajúcemu Zapožičiavanú Hydrosonic PRO alebo Black Is White v CURAPROX Smile Shope, vktorom si ju od Predávajúceho prevzal, a to vo funkčnom/nepoškodenom stave, bez zjavného znečistenia a kompletne, t.j. prístroj Zapožičiavanej Hydrosonic PRO alebo Black Is White aj Príslušenstvo,
  • 3.2.2. je povinný predložiť Predávajúcemu príjmový pokladničný doklad potvrdzujúci zaplatenie Kúpnej ceny,
  • 3.2.3. Predávajúci vráti Účastníkovi Kúpnu cenu, ktorú Účastník Predávajúcemu zaplatil pri zapojení sa do Akcie,
  • 3.2.4. v prípade, ak Účastník nevráti Zapožičiavanú Hydrosonic PRO alebo Black Is White vo funkčnom/nepoškodenom stave, bez zjavného znečistenia a kompletne, t.j. prístroj Zapožičiavanej Hydrosonic PRO alebo Black Is White aj Príslušenstvo, nemá nárok na vrátenie Kúpnej ceny, ktorá v tomto prípade z titulu zmluvnej sankcie a náhrady škody prepadá v prospech Predávajúceho;

 

 • 3.3. Účastník sa rozhodne ponechať si Zapožičiavanú Hydrosonic PRO alebo Black Is White, pričom
  • 3.3.1. najneskôr v posledný deň Lehoty výpožičky nevráti Predávajúcemu Zapožičiavanú Hydrosonic PRO alebo Black Is White v CURAPROX Smile Shope, vktorom si ju od Predávajúceho prevzal a bude si ju oprávnený ďalej ponechať z titulu jej kúpy,
  • 3.3.2. nemá nárok na prevzatie nového originálneho balenia Hydrosonic PRO alebo Black Is White ani na vrátenie Kúpnej ceny, ktorá v tomto prípade z titulu zaplatenej Kúpnej ceny Zapožičanej Hydrosonic PRO alebo Black Is White.
 1. Predávajúci rozhodnutie Účastníka a uspokojenie nárokov Účastníka a Predávajúceho v zmysle predchádzajúceho bodu VP písomne zaznamená v Potvrdení o prevzatí Zapožičiavanej Hydrosonic PRO alebo Black Is White, ktoré dotknutý Účastník podpísal pri zapojení sa do Akcie.

 

 

IV. Ochrana osobných údajov

 

 1. Záujemca, ktorý nie je členom zákazníckeho vernostného programu Predávajúceho „Zubná karta“, ako dotknutá osoba v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z.z. oochrane osobných údajov v platnom znení vyplnením a podpísaním Potvrdenia o prevzatí Zapožičiavanej Hydrosonic PRO alebo Black Is White udeľuje Predávajúcemu dobrovoľné výslovné písomné súhlasy so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu poskytnutom v Potvrdení o prevzatí Zapožičiavanej Hydrosonic PRO alebo Black Is White, a to:
  • 1.1. súhlas pre účely zapojenia sa do Akcie,
  • 1.2. súhlas pre reklamné a marketingové účely - oboznamovanie s aktuálnymi ponukami výrobkov, aktivitami, projektmi a akciami Predávajúceho, ich prezentácie a propagácie, účely uskutočňovania prieskumov trhu, verejnej mienky a spokojnosti dotknutých osôb a ich analytické vyhodnocovanie, vrátane zasielania správ/prezentácií o ponúkaných výrobkoch, projektoch, aktivitách a akciách Predávajúceho, notifikácií a informácií súvisiacich s dentálnou starostlivosťou a hygienou, pre potreby komunikácie s využitím elektronických prostriedkov a/alebo prostredníctvom poštového styku s dotknutou osobou.

 

 1. Záujemca vyjadruje svoje súhlasy so spracúvaním svojich osobných údajov na účely špecifikované v predchádzajúcom bode VP formou zaškrtnutia príslušného políčka o súhlase so spracovaním osobných údajov v rámci Potvrdenia o prevzatí Zapožičiavanej Hydrosonic PRO alebo Black Is White pri zapojení sa do Akcie.

 

 1. Záujemca je oprávnený kedykoľvek účinne odvolať svoje súhlasy (aj osobitne) so spracovaním osobných údajov podľa VP oznámením preukázateľne doručeným Predávajúcemu v písomnej forme alebo s využitím elektronických prostriedkov.

 

 

V. Záverečné ustanovenia

 

 1. V prípade, ak niektoré z ustanovení VP je alebo bude v úplnosti alebo čiastočne neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nedotkne sa to platnosti, účinnosti alebo vykonateľnosti ostatných ustanovení VP. Neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie bude nahradené takým platným, účinným alebo vykonateľným ustanovením, ktoré je podľa možnosti čím bližšie hospodárskemu obsahu neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia VP.

 

 1. Práva a povinnosti Záujemcov/Účastníkov ako kupujúcich pri kúpe Hydrosonic PRO alebo Black Is White a ako spotrebiteľom vo vzťahu k vadám Zapožičiavanej Hydrosonic PRO alebo Black Is White aj novej Hydrosonic PRO alebo Black Is White, ktoré nie sú osobitne upravené VP, sa spravujú platnými aúčinnými Všeobecnými obchodnými podmienkami pre predaj výrobkov CURAPROX a doplnkových výrobkov a reklamačným poriadkom Predávajúceho zverejnenými/dostupnými na webovej stránke Predávajúceho curaprox.sk a v jednotlivých CURAPROX Smile Shopoch.

 

 1. Podpísaním Potvrdenia o prevzatí Zapožičiavanej Hydrosonic PRO alebo Black Is White Záujemca potvrdzuje a vyhlasuje, že sa s obsahom VP oboznámil a súhlasí s nimi.

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu a/alebo doplnenie VP bez toho, aby túto zmenu musel jednotlivým Záujemcom oznamovať adresným doručením písomnej informácie, pričom ním upravené/doplnené znenie VP sa stáva pre Záujemcu záväzným okamihom ich zverejnenia na webovej stránke Predávajúceho curaprox.sk alebo v ktorejkoľvek prevádzkarni CURAPROX Smile Shop.

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia upraviť podmienky Akcie a/alebo Akciu ukončiť.

 

 1. Toto znenie VOP je účinné od 01.03.2019

 

 

 

CURADEN Slovakia s.r.o.

xs
sm
md
lg