Allmänna affärsvillkor för webbutiken

Innehållsförteckning

1     Omfattning
2     Registrering
3     Upprättande av kontrakt
4     Priser
5     Leverans och leveranskostnader
6     Beviljande av användningsrättigheter för digitalt innehåll och programvarulicenser
7     Äganderätt och uppsägning av kontrakt
8     Varaktighet och uppsägning av kontraktet vid teckningsavtal
9     Förfallodag och betalning
10    Annullering
11    Garanti och ansvar
12    Adresser
13    Sekretess, upphovsrätt och varumärken
14    Slutbestämmelser

Revision: 29 maj 2018 

 

1) Omfattning

Dessa allmänna affärsvillkor (GTB) gäller för affärsrelationer mellan CURADEN AG (nedan kallad CURADEN) och konsumenter eller företag (nedan kallade "Kund" eller "Kunder") i den senaste versionen som är tillgänglig när du öppnar webbplatsen eller beställer produkterna med avseende på de produkter som visas av CURADEN i webbutiken.
Dessa GTB ska i tillämpliga delar gälla för kontrakt för tillhandahållande av digitalt innehåll, programvarulicenser eller kuponger, såvida inte annat uttryckligen överenskommits. Vid leverans av programvarulicenser är säljarens skyldighet att tillhandahålla en licensnyckel som möjliggör användning av den sålda programvaran. Kunden förvärvar inte några immateriella rättigheter till programvaran. När det gäller programvarans egenskaper är den relevanta produktbeskrivningen auktoritativ.

Dessa GTB kan vara tillämpliga på avtal om varor (varor eller tjänster) som tillhandahålls i form av antingen en engångsleverans eller löpande leverans ("abonnemangsavtal"). Vid ett abonnemangsavtal åtar sig CURADEN att leverera den erforderliga produkten under avtalets löpande avtalstid.
Löpande kan användarvillkoren för webbplatsen, sekretesspolicyn eller den nuvarande GTB i webbutiken anpassas, kompletteras eller ändras. När du besöker webbplatsen ska den version av webbplatsen som är tillgänglig vid det aktuella tillfället vara den gällande versionen. Vänligen besök denna sida regelbundet för att se de senaste reglerna. Vi ska hålla dig informerad om några väsentliga ändringar i denna sekretesspolicy genom att visa ett meddelande på vår webbplats och/eller mobila appar samt en uppdaterad version av sekretesspolicyn. Om du inte håller med de ändrade reglerna, informera oss om din invändning genom att skicka ett e-mail till info@curaden.ch och ta bort din användarprofil, om du har skapat en, senast vid ändringsdatumet. Utan din profilborttagning, kommer din användarprofil att fortsätta att visas under de nya reglerna, även efter det datum då ändringarna trätt i kraft.

En "konsument" enligt denna GTB syftar på en person som ingått juridiskt bindande transaktioner för syften som inte är främst kommersiella och/eller hänförliga till oberoende affärsverksamhet. En "verksamhet" i denna GTB syftar till en enskild eller en juridisk person eller ett partnerskap med en juridisk person som inleder en juridiskt bindande transaktion vid utövande av kommersiell eller oberoende affärsverksamhet.

Beställningar och leveranser är endast möjliga inom Sverige. Beställningar får placeras uteslutande av invånare i Sverige som är minst 18 år gamla eller har fått sitt juridiska ombuds underskrift.

Endast dessa allmänna affärsvillkor gäller. CURADEN känns inte vid någon av kundens affärsvillkor som strider mot och/eller skiljer sig från de nuvarande affärsvillkoren om inte CURADEN uttryckligen godkänner sådana villkor skriftligen i det specifika fallet.

 

2) Registrering

Varje beställning av varor kräver registrering som kund och/eller skapandet av en användarprofil hos CURADEN. Flera registreringar under olika namn eller adresser är förbjudna.

CURADEN kan när som helst återkalla sitt tillstånd utan att ange några skäl. I så fall har CURADEN rätt att blockera och radera användarnamnet och tillhörande lösenord omedelbart 

 

3) Upprättande av kontrakt

Att ta del av presentationen av CURADEN sortimentet i webbutiken utgör inte inget bindande köpeavtal med kunden.

Genom att klicka på "Köp nu"-knappen, binder sig kunden till köpet.

Genom att göra en beställning med CURADEN på Internet (Webbutik), via e-post, telefon, fax eller annan kommunikationskanal, får kunden ett erbjudande att ingå ett bindande köpeavtal med CURADEN. Kunden kommer att få en bekräftelse av mottagandet av ordern ("Bekräftelse av mottagande av order"). Denna bekräftelse utgör inte en bekräftelse på beställningen utan informerar endast kunden om att CURADEN har mottagit ordern. CURADEN informerar kunden om eventuella fel i informationen om produktutbudet i webbutiken och kunden gör motsvarande motbud då det är lämpligt.

Kontraktet med CURADEN bildas när CURADEN uttryckligen accepterar kundens erbjudande ("orderbekräftelse") eller när CURADEN skickar beställda produkter till kunden.

CURADENS godkännande är underkastad lagenligheten av ordern och tillgången på de beställda varorna eller tjänsterna. Om CURADEN inte kan acceptera kundens beställning kommer kunden att få ett meddelande om otillgänglighet istället för acceptans av beställningen. Produkter som inte kan levereras tillfälligt kommer att reserveras för kunden och kundens order ska förbli giltig. 

 

4) Priser

De priser som visas är i svenska kronor (SEK) och gäller för inköp och beställning av varor och tjänster.

Vi förbehåller oss rätten till prisändringar.

Prisändringar är möjliga, men det är priset som visas vid den aktuella tidpunkten för beställningen som gäller.

Alla priser är inklusive moms.

 

5) Leverans och leveranskostnader

CURADEN ska leverera de beställda varorna så fort som möjligt till den adress som kunden lämnat i ordern eller (om PayPal är valt som betalningsmetod) till adressen till posten på PayPal. CURADEN har rätt att delleverera varor eller tjänster i den utsträckning som är rimligt för kunden. När CURADEN utför delleveranser, har CURADEN rätt att i speciella fall ta ut extra fraktkostnader.

Leveransen ska ske enligt de transportmedel som anges i det särskilda fallet.

Leveranstiden i Sverige är vanligtvis 3 till 5 arbetsdagar. Information som lämnas om beräknad leveranstid är inte bindande.

Digitalt innehåll, kuponger och programlicensnycklar levereras till kunden uteslutande via elektronisk överföring (i) genom nedladdning eller (ii) via e-post, enligt CURADENs val. 

 

6) Beviljande av användningsrätter för digitalt innehåll och programvarulicenser

Om inte annat anges i beskrivningen av innehållet i CURADEN Webbutik, ger CURADEN kunden en icke-exklusiv rätt, begränsad i tid och utrymme, för att använda innehållet tillgängligt för privat och/eller affärsändamål.

Leveransen av en licensnyckel för en programvarulicens berättigar kunden att använda programvaran och/eller innehållet som anges i relevant produktbeskrivning och licensbestämmelser i den omfattning som beskrivs där.

Eventuell överföring av innehållet till tredje part eller kopiering till tredje part utanför tillämpningsområdet för dessa GTB och/eller licensbestämmelserna är inte tillåten utan säljarens samtycke till sådan överföring till tredje part av licensen enligt kontraktet.

Rätten att använde licensen, träder i kraft först då kunden har betalat den fastställda avtalsavgiften i sin helhet. 

 

7) Äganderätt och uppsägning av kontrakt

CURADEN äger rätten till alla levererade varor tills dess att betalningen är fullgjord.
Om kunden bryter mot kontraktet, särskilt genom att inte uppfylla betalningsförpliktelserna, trots att kunden erhållit en påminnelse från CURADEN, kan CURADEN upphäva kontraktet efter att ha fastställt en rimlig tidsfrist och kräva återtagande av de varor som CURADEN fortfarande har rätten till.

Återtagande av varorna till CURADEN utgör samtidigt uppsägning av kontraktet. Eventuella tillkommande utgifter vid återtagandet ska bäras av kunden. CURADEN har rätt att sälja varorna efter återtagandet.

CURADEN förbehåller sig rätten att avstå från att ingå kontrakt i händelse av det negativa resultatet av en kreditkontroll. 

 

8) Varaktighet och uppsägning av kontrakt vid teckningsavtal

Prenumerationsavtal har ingen bindningstid men tecknas som minst med den tid som anges i den relevanta produktbeskrivningen i CURADENs webbutik. Teckningsavtalet kan avslutas när som helst under den angiva tiden med 14 dagars uppsägningstid via brev eller fax/e-post till den adress som anges i punkt 13.

Ovanstående skall inte påverka extraordinär uppsägning av goda skäl. Goda skäl skall anses föreligga om fortsättning av avtalsförhållandet till det avtalade uppsägningsdatumet eller till utgången av uppsägningstiden inte kan betraktas som rimligt för den avtalsslutande parten mot bakgrund av omständigheterna i det specifika fallet efter att ha vägt båda parternas intressen.

 

9) Förfallodag och betalning

I beställningsprocessen accepterar CURADEN endast de betalningsmetoder som visas för kunden i webbutiken. CURADEN förbehåller sig rätten att skriftligen godkänna sina kunder till andra betalningsmetoder än de som nämns i det här avsnittet.

För betalningshantering via webbutiken använder CURADEN betalningssystemet, Saferpay från SIX Payment Services Ltd, för att möjliggöra säkerhet för kunden och säker betalning med kreditkort eller eventuella alternativa betalningsmedel.

Vid betalning med hjälp av en betalningsmetod som tillhandahålls av PayPal behandlas betalningen av betalningsleverantören PayPal (Europe) Sàrl. et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan kallat "PayPal"), med förbehåll för PayPal-användarvillkoren, tillgänglig på: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full.
Om kunden inte har ett PayPal-konto, underställs betalningsvillkoren utan ett PayPal-konto, tillgängligt på: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax- full.

Betalningssumman och eventuella vidarebefordringsutgifter har förfallodag och betalas vid upprättandet av kontraktet, med förbehåll för punkt 38. Om godkännande fåtts för förskottsbetalning med kontanter via banköverföring, har betalningen en förfallodag och skall därför betalas omedelbart efter upprättandet av kontraktet, såvida inte parterna har gått med på en senare förfallodag.

CURADEN kan kräva utan att ange några skäl kontanter i förskott. Ordern kommer att behandlas efter mottagandet av betalning.

Om kunden uteblir med betalning, har CURADEN rätt att ta ut en schablonavgift som anges i orderprocessen. Ovanstående påverkar inte CURADENs rätt att kräva ytterligare ersättning, särskilt för kostnaderna för skuldhantering genom en inkassobyrå eller advokat.

Kuponger till CURADEN webbutik måste lösas in innan beställningsprocessen avslutas och inget avdrag kommer därefter att tillåtas.

Kuponger är inlösenbara uteslutande enligt de villkor som anges på kupongen och för de produktgrupper som anges på kupongen. Vissa produkter kan uteslutas från kupongkampanjen.

Kuponger eller lagligt tillåtna rabatter (t.ex. volymrabatter) kan inte tillämpas kumulativt på en enskild order. Kuponger kan inte lösas in för kontanter.

Kupongen är överförringsbar. CURADEN kan effektivt fullgöra sina förpliktelser genom att upphandla prestanda till någon innehavare av kupongen som löser in den i webbutiken.

 

10) Annullering

Kunderna har rätt att avbryta deras intygande om samtycke att ingå avtalet utan att ange några skäl, genom att returnera varorna till CURADEN inom högst 30 dagar efter mottagandet av varorna. Vidare måste eventuella uppsägningar göras skriftligen av kunden inom samma tidsgräns (t.ex. via brev, e-post, fax), räknat från datumet för leverans eller hämtning av varorna. För att kunden ska kunna uppfylla tidsgränsen för uppsägning, är det tillräckligt att sända varorna inom tidsfristen. Skriftligt meddelande om uppsägning måste skickas med brev till den adress som anges i punkt 13 eller via e-post till info@curaden.ch. Kunden skall ha bevisbörda för att ha skickat varan som ska returneras.

Annullering är förbjuden och ineffektiv i följande fall:

  • Leveranser av varor som var skräddarsydda produkter speciellt för kunden eller skräddarsydd för kundens personliga behov. Kunden är utan undantag skyldig att ta emot leverans och betala för alla komponenter utan undantag.
  • Leveranser av förseglade varor som inte kan returneras av hälsoskäl eller hygien, om deras försegling avlägsnades efter leveransen.
  • Leverans av läkemedel är ej retur.
  • Leverans av ljud- eller videoinspelningar eller datorprogram i en förseglad förpackning, om tätningen avlägsnades efter leverans.
  • Tjänstekontrakt för fritidsaktiviteter, om inte annat sägs om kontraktet ger prestanda på ett visst datum eller under en viss period.

Vid effektiv uppsägning eller uppsägning av kontraktet ska båda parter tillhandahålla återbetalning för varor eller betalningar som redan mottagits. Om de varor som kunden mottar endast kan returneras i skadat tillstånd, ska kunden kompensera CURADEN för värdeminskningen.

Kunden ska bära kostnaderna och riskerna med retur, såvida inte de levererade varorna inte matchar beställningen.

CURADEN kommer att utöva sin rätt att hålla tillbaka eventuella återbetalningar tills varorna har returnerats i sin helhet.

Vid uteslutning av annullering och retur, ska kunden bära kostnaderna för returleverans till kunden vid retur av varorna till oss.

 

11) Garanti och ansvar

Om de levererade varorna är defekta vid mottagandet (t.ex. tillverkningsfel) eller vid felaktig leverans, har kunden ensam rätt till efterföljande reparation eller byte (ersättning). Om ersättningen är otillfredsställande har kunden rätt att avbryta inköpet. Påståendet skall upphöra om kunden underlåter att meddela CURADEN felet eller felaktig leverans inom 10 dagar efter mottagandet av varorna via e-post info@curaden.ch, per telefon, fax eller post.

CURADENs ansvar är underkastat gällande lagbestämmelser. CURADENs ansvar inte i fall av (i) vanligt försummelse, (ii) indirekta och följdskador och förlorad vinst, (iii) orealiserade besparingar, (iv) förluster från sen leverans, och (v) eventuella åtgärder eller försummelser av CURADENs återförsäljare, vare sig det är gäller kontrakt eller skadestånd.

Dessutom är CURADEN inte ansvarig för förluster eller skador som kan hänföras till någon av följande orsaker:

  • Lagring, konfiguration eller användning av produkterna på ett sätt som är olämpligt, i motsats till avtalet eller olagligt.
  • Användning av inkompatibla reservdelar eller tillbehör (t.ex. strömförsörjning).
  • Utelämnande av service och/eller felaktig ändring eller reparation av produkterna av kunden eller av en tredje part.
  • Officiella order eller fall av force majeure, särskilt skador som orsakats av naturkatastrofer, fukt, fall och påverkan etc., utöver CURADENs kontroll.

Varje tjänsteleverantör som anlitas för att leverera varor eller tillhandahålla tjänster ska vara ansvarig för eventuella brister, försenad prestanda och förlust eller skada som uppstår på grund av tjänsteleverantörens prestation.

CURADEN ska inte hållas som ansvarig för eventuella tryckfel i reklammaterial, datafel i webbutiken, felaktiga prislappar, fel i produktillustrationer, fotografier, beskrivningar eller andra texter, t.ex. i kupong- eller rabattkampanjer, eller sena eller utelämnade leveranser.

 

12) Adresser

Erbjudande och kontraktspartner för erbjudanden på dessa webbplatser:

Curaden AG, Amlehnstrasse 22, CH-6010 Kriens, Tel. +41 (0) 319 45 00

info@curaden.ch

www.curaden.ch

 

13) Sekretess, upphovsrätt och varumärken

Sekretesspolicyn är en integrerad del av dessa GTB. Genom att acceptera dessa GTB:er, uttrycker kunden även ett avtal med sekretesspolicyn.

Alla rättigheter till varumärken, bilder och upphovsrätt [för relevanta produkter] innehas av CURADEN eller dess partner. Nedladdning, lagring, kopiering, utskrift av data, bilder och PDF-filer, även i utdrag, är förbjudet utan CURADENs skriftliga godkännande. Alla rättigheter förbehållna. Eventuell användning av kunden för andra ändamål än den avsedda användningen av den relevanta produkten är förbjuden.

 

14) Slutbestämmelser

Alla rättsliga förhållanden mellan kunden och CURADEN är föremål för schweizisk lag, med undantag av FN:s konvention om kontrakt för internationell försäljning av varor.

Domstols behörighet ska vara Kriens. Trots det föregående har CURADEN också rätt att stämma kunden vid den behöriga domstolen på kundens hemort eller bostadsort eller hos någon annan behörig domstol.

Om några enskilda bestämmelser i dessa GTB, inklusive nuvarande klausul, är eller blir verkningslösa helt eller delvis, eller om en underlåtenhet återfinns i dessa villkor, ska giltigheten för resten av GTB därmed inte påverkas. De verkningslösa eller saknade bestämmelserna ska ersättas med gällande lagbestämmelser eller, om sådana saknas, av sådana bestämmelser som återspeglar innebörden och syftet med den verkningslösa bestämmelsen.

xs
sm
md
lg