Serwis korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies).Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez nasz serwis lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną może zostać w każdym momencie zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są w naszej Polityce prywatności.

więcej informacji

Regulamin sklepu internetowego

Spis treści

1       Zakres
2       Ogólne zasady korzystania ze sklepu
3       Zawarcie umowy o świadczenie usług
4       Zawarcie umowy sprzedaży
5       Ceny
6       Odbiór z miejsca prowadzenia działalności
7       Dostawa, koszty przesyłki
8       Zastrzeżenie prawa własności, rozwiązanie umowy
9       Termin płatności i płatność
10     Odstąpienie od umowy sprzedaży
11     Gwarancja i odpowiedzialność w stosunkach z konsumentami
12     Gwarancja i odpowiedzialność w stosunkach z przedsiębiorcami
13     Rozwiązanie umowy o świadczenie usług oraz zmiana regulaminu
14     POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
15     Adresy
16     Prywatność, prawa autorskie, znaki towarowe
17     Postanowienia końcowe

Wersja z dnia: 15.01.2019

 

1) Zakres

Niniejszy Regulamin sklepu internetowego (Regulamin) odnosi się do stosunków handlowych pomiędzy spółką Curaden Polska sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu (zwaną dalej CURADEN) a konsumentami lub przedsiębiorcami (dalej zwanymi „Klientem” lub „Klientami”), w ich najnowszej wersji, która jest dostępna po otworzeniu witryny lub zamówieniu produktów, w odniesieniu do produktów oferowanych przez CURADEN w sklepie internetowym https://shop.curaprox.pl/.

Regulamin korzystania z witryny, Polityka prywatności oraz niniejszy Regulamin sklepu internetowego mogą być co pewien czas korygowane, uzupełniane lub modyfikowane. W stosunku do Klientów będących konsumentami dokumenty te mogą być korygowane, uzupełniane lub modyfikowane tylko na zasadach w nich określonych. Kiedy Klient uzyskuje dostęp do witryny lub odwiedza witrynę, obowiązującą wersją jest wersja witryny dostępna w tym czasie. Z najnowszą wersją zasad zapoznać można się regularnie odwiedzając niniejszą stronę. Na bieżąco informujemy Klientów o istotnych zmianach Polityki prywatności poprzez wyświetlenie komunikatu w naszej witrynie i/lub aplikacjach mobilnych, a także aktualnej wersji Polityki prywatności. Na zasadach określonych w tych dokumentach, o ich zmianach, uzupełnieniach, korektach możemy informować użytkowników także za pośrednictwem wiadomości e-mail.

W wypadku gdy Klient niebędący konsumentem nie wyraża zgody na zmienione zasady, należy nas o sprzeciwie poinformować, przesyłając wiadomość e-mail na adres info@curaden.pl oraz usunąć konto Klienta, jeżeli został utworzony, do daty wejścia w życie zmian. Jeżeli konto Klienta nie zostanie usunięte, będzie nadal wyświetlane na nowych zasadach, nawet po dniu wejścia w życie zmian.

W niniejszym Regulaminie „Konsument” oznacza osobę fizyczną dokonującą z CURADEN czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. W niniejszym Regulaminie „Przedsiębiorcą”  jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Dostawy towaru są możliwe wyłącznie na terenie Polski, niezależnie od miejsca zamieszkania, siedziby czy adresu rozliczeniowego. Zamówienia mogą być składane wyłącznie przez osoby, które ukończyły 18 lat lub uzyskały zgodę przedstawiciela prawnego.

Jedynymi obowiązującymi warunkami są warunki określone niniejszym Regulaminem. CURADEN nie uznaje żadnych warunków handlowych Klienta, które są sprzeczne i/lub różnią się od niniejszego Regulaminu , chyba że CURADEN w konkretnym przypadku w sposób wyraźny wyrazi pisemną zgodę na takie warunki.

 

 

2) Ogólne zasady korzystania ze sklepu

Korzystanie ze sklepu internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych wymagań technicznych:

 • posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych (we wskazanych lub nowszych wersjach): Microsoft Internet Explorer 8.0, Firefox 7.0, Google Chrome 20.0, Safari 5.0, Opera 11.64, obsługującą Java Script oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookies,
 • posiadanie ważnego / aktywnego adresu e-mail,
 • posiadanie klawiatury lub innego urządzenia wskazującego, umożliwiającego poprawne wypełnianie formularzy elektronicznych.

Akceptacja niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia konta Klienta w serwisie CURDEN i/lub w celu złożenia przez Klienta zamówienia na zakup towarów.

Korzystanie ze sklepu internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie zamówień, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych), zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.

CURADEN może powierzyć wykonywanie poszczególnych obowiązków lub bieżącą obsługę sklepu internetowego podwykonawcom. Pozostaje to bez wpływu na zakres oraz jakość usług CURADEN, CURADEN jest też w każdym wypadku stroną umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

3) Zawarcie umowy o świadczenie usług

CURADEN za pośrednictwem sklepu internetowego świadczy na rzecz Klientów nieodpłatnie następujące usługi:

 • konto Klienta;
 • umożliwianie Klientom składania zamówień oraz zawierania umów sprzedaży;
 • prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych;
 • umożliwianie Klientom korzystania z usług koszyka;
 • umożliwianie przeglądania treści umieszczonych przez CURADEN w ramach sklepu internetowego,
 • usługa Newsletter.

CURADEN dodatkowo, na rzecz Klientów którzy utworzyli konto, świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem sklepu internetowego następujące usługi:

 • podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do konta (za pomocą przeglądarki);
 • przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem konta historii zawartych umów;
 • umożliwianie dostępu do szczególnych promocji kierowanych wyłącznie do określonych grup Klientów posiadających konto.

W ramach sklepu internetowego CURADEN zobowiązuje się do świadczenia usług konta Klienta oraz składania zamówień i zawierania umów sprzedaży, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą łącznego spełnienia następujących warunków: (i) skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta (przesłania CURADEN) formularza rejestracyjnego w celu utworzenia konta Klienta oraz (ii) akceptacji Regulaminu (iii) akceptacji Polityki prywatności.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony. Utworzenie i korzystanie z konta jest w zakresie świadczonych przez sklep internetowy usług dobrowolne i bezpłatne.

Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • podania w zamówieniu oraz w formularzach rejestracyjnych przy tworzeniu konta Klienta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
 • aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług lub umowy sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach konta Klienta;
 • korzystania z usług oferowanych przez CURADEN w sposób niezakłócający funkcjonowania CURADEN lub sklepu internetowego;
 • korzystania z usług oferowanych przez CURADEN w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
 • korzystania z usług oferowanych przez CURADEN w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla CURADEN;
 • terminowej zapłaty ceny i innych ustalonych przez Klienta i CURADEN kosztów / wynagrodzeń;
 • niepodejmowania działań takich jak:
 • umieszczanie w sklepie internetowym jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
 • podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;
 • modyfikowania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez CURADEN, w szczególności podanych w ramach sklepu internetowego Cen lub opisów towarów.

 

4) Zawarcie umowy sprzedaży

Każde zamówienie towaru wymaga utworzenia konta Klienta. Wielokrotna rejestracja pod różnymi nazwiskami lub adresami jest zakazana.

W przypadku Klientów niebędących konsumentami, CURADEN może odwołać autoryzację w dowolnym czasie w razie uzasadnionego podejrzenia podania nieprawidłowych danych. W takim wypadku CURADEN będzie posiadać prawo do natychmiastowego zablokowania i usunięcia nazwy użytkownika oraz powiązanego hasła. W stosunkach z Klientami będącymi konsumentami zastosowanie mają zastosowanie zasady określone w punkcie rozdziale 14 niniejszego Regulaminu.

Informacje prezentowane na stronie sklepu internetowego stanowią jedynie kierowane przez CURADEN do Klientów zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu, a nie ofertę.

Klikając przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, Klient składa wiążącą ofertę zakupu.

Składając zamówienie w sklepie internetowym, pocztą elektroniczną, telefonicznie, faksem lub za pomocą innego kanału komunikacji, Klient składa ofertę zawarcia wiążącej umowy zakupu z CURADEN. Klient otrzyma potwierdzenie otrzymania zamówienia („Potwierdzenie otrzymania zamówienia”). Potwierdzenie to nie stanowi przyjęcia oferty, a jedynie informuje Klienta, że zamówienie wpłynęło do CURADEN. CURADEN poinformuje Klienta o wszelkich błędach w informacjach na temat asortymentu w witrynie i złoży Klientowi odpowiednią inną ofertę, w sytuacjach, gdy będzie to możliwe.

Umowa z CURADEN zostaje zawarta, kiedy CURADEN wyraźnie zaakceptuje ofertę Klienta („Potwierdzenie zamówienia”) lub kiedy CURADEN wyśle produkt zamówiony przez Klienta.

Akceptacja zamówienia przez CURADEN zależy od zgodności z prawem zamówienia oraz dostępności zamawianych towarów lub usług. Jeżeli CURADEN nie może przyjąć zamówienia Klienta, Klient otrzyma informację o niedostępności zamiast informacji o przyjęciu zamówienia. Produkty czasowo niedostępne zostaną zarezerwowane dla Klienta i zamówienie Klienta pozostanie ważne.

 

5) Ceny

Ceny obowiązujące w chwili zakupu lub złożenia zamówienia w złotym (PLN) są obowiązujące w odniesieniu do zakupu i zamówienia towarów i usług.

Zastrzegamy prawo do zmiany cen, jednak w takim wypadku zastosowanie będzie miała cena obowiązująca w chwili złożenia zamówienia.

Wszystkie ceny zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w aktualnej wysokości przewidzianej przepisami prawa.

Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki towaru są wyświetlane na stronie sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzania i składania przez Klienta zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę, koszty przesyłki oraz ew. inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. CURADEN może w wybranym przez siebie okresie określić próg minimalnej wartości zamówienia, dla której Klient nie ponosi kosztów przesyłki towaru.

 

6) Odbiór z miejsca prowadzenia działalności

Po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym Klient może odebrać osobiście produkt z uzgodnionego miejsca prowadzenia działalności CURADEN.

W przypadku odbioru produktu umowa z CURADEN zostaje zawarta, kiedy CURADEN wyraźnie zaakceptuje ofertę Klienta („Potwierdzenie zamówienia”) lub kiedy CURADEN wyda produkt Klientowi.

W przypadku wyboru przez Klienta opcji osobistego odbioru zamówienia, zamówienie będzie gotowe do odbioru pod adresem ul. Długosza 48, bud. E, II piętro 51-162 Wrocław najpóźniej następnego dnia roboczego – godzinę odbioru należy ustalić przed lub po złożeniu zamówienia telefonicznie pod numerem +48 71 321 02 14.

 

7) Dostawa, koszty przesyłki

CURADEN dostarczy zamówiony towar najszybciej jak będzie to możliwe na adres podany przez Klienta w zamówieniu. CURADEN posiada prawo do dostarczenia towarów lub realizacji usług w więcej niż jednej części w zakresie zaakceptowanym przez Klienta. Kiedy CURADEN dokonuje dostaw częściowych, CURADEN pokrywa dodatkowe koszty dostawy.

Dostawa zrealizowana zostanie zgodnie z kosztami przesyłki określonymi w danym przypadku.

Czas dostawy na terenie Polski wynosi zazwyczaj od 1 do 5 dni roboczych. Podana informacja dotycząca szacunkowego czasu dostawy nie jest wiążąca w stosunku do kupujących niebędących konsumentami.

W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostarczenia zamówienia przez przewoźnika, na łączny czas oczekiwania na otrzymanie danego towaru (czas dostawy) składa się czas realizacji zamówienia przez CURADEN oraz czas dostawy przesyłki przez przewoźnika, z czego czas realizacji zamówienia przez CURADEN jest następujący:

 • zamówienia złożone w dzień roboczy do godziny 14:00 będą przekazywane przewoźnikowi tego samego dnia;
 • złożone w dzień roboczy po godzinie 14:00 lub w dzień wolny od pracy będą przekazywane przewoźnikowi następnego dnia roboczego;
 • natomiast czas dostawy towaru przez przewoźnika wynosi co do zasady wynosi maksymalnie 2 dni robocze od momentu nadania przesyłki z towarem przez CURADEN.

Treści cyfrowe, kody zniżkowe i klucze licencyjne oprogramowania są dostarczana do Klienta wyłącznie drogą elektroniczną (i) przez pobranie lub (ii) pocztą elektroniczną, wedle uznania CURADEN.

Koszty dostawy przez przewoźnika zamówień na łączną kwotę poniżej 100 zł brutto ponosi Klient – w takim wypadku koszt transportu wynosi 15,50 PLN brutto.

Klient nie ponosi kosztów dostawy zamówień za kwotę powyżej 100 zł brutto.

 

8) Zastrzeżenie prawa własności, rozwiązanie umowy

CURADEN zastrzega prawo własności do wszystkich dostarczanych towarów do chwili otrzymania pełnej kwoty płatności.

Jeżeli Klient naruszy umowę, w szczególności przez niedokonanie płatności pomimo otrzymania przypomnienia od CURADEN, CURADEN może rozwiązać umowę, po ustaleniu odpowiedniego okresu prolongaty, i zażądać zwrotu towaru, do którego CURADEN nadal posiada prawo własności. Odzyskanie lub zajęcie towaru przez CURADEN stanowi rozwiązanie umowy. Wszelkie powstałe w związku z tym koszty przesyłki zostaną pokryte przez Klienta. CURADEN posiada prawo do rozporządzania towarem po jego odzyskaniu.

 

9) Termin płatności i płatność

W procesie zamówienia CURADEN akceptuje wyłącznie formy płatności wskazane Klientowi (w sklepie internetowym). CURADEN zastrzega sobie prawo do uzgodnienia z Klientem na piśmie form płatności innych niż te wymienione w tym paragrafie. 

CURADEN wykorzystuje do obsługi płatności w sklepie internetowym rozwiązanie Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, aby umożliwić Klientowi bezpieczną płatność kartą kredytową lub możliwe inne formy płatności.

Cena zakupu oraz koszty dostawy stają się należne z chwilą zawarcia umowy. Jeżeli uzgodniona zostanie płatność z góry przelewem bankowym, płatność jest należna niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony uzgodniły późniejszy termin płatności.

Kody zniżkowe do sklepu internetowego CURADEN należy zrealizować przed zakończeniem procesu zamówienia, gdyż po jego zakończeniu żadne odliczenia nie będą dozwolone.

Kody zniżkowe mogą być realizowane wyłącznie na warunkach wskazanych dla danego kodu zniżkowego oraz w odniesieniu do grup produktów wskazanych dla danego kodu zniżkowego. Określone produkty mogą być wyłączone z kampanii kodów zniżkowych.

Kody zniżkowe lub prawnie dozwolone rabaty (np. rabaty ilościowe) nie mogą być wykorzystywane łącznie w jednym zamówieniu. Kody zniżkowe nie są zamieniane na gotówkę.

Kody zniżkowe mogą być przekazywane innym osobom. CURADEN może skutecznie wypełnić swoje obowiązki poprzez realizację świadczenia na rzecz dowolnego posiadacza kodu zniżkowego, który użyje go w sklepie internetowym.

 

10) Odstąpienie od umowy sprzedaży

Klienci będący Konsumentami mają prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, bez podania przyczyny w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania towaru. Poniższe postanowienia nie mają zastosowania do umów sprzedaży zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami.

W celu odstąpienia od umowy Klient składa CURADEN oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Klient może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od umowy, w szczególności może skorzystać z formularza odstąpienia, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

Przykładowo, aby Klient spełnił wymóg terminu odstąpienia, wystarczy, że wyśle towar przed upływem tego terminu albo wyśle pisemną informację o odstąpieniu od umowy sprzedaży listownie na adres Curaden Polska sp. z o.o., ul. Długosza 48, 51-162 Wrocław lub pocztą elektroniczną na adres info@curaprox.pl. Klient jest zobowiązany do udokumentowania nadania towaru, który jest zwracany.

Odstąpienie od umowy sprzedaży jest zabronione i nieskuteczne w następujących przypadkach:

 • dostawy towaru, który został wykonany na zamówienie specjalnie dla Klienta lub dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta. Klient zobowiązany jest bezwzględnie do odbioru przesyłki i zapłacenia za wszystkie elementy, bez wyjątku;
 • dostawy towaru opakowanego, który nie podlega zwrotowi ze względów zdrowotnych lub higienicznych, jeżeli opakowanie zostało zdjęte po dostarczeniu;
 • dostawy opakowanych nośników zawierające nagrania dźwiękowe lub wizualne lub oprogramowanie komputerowe, których opakowanie zostało otwarte po doręczeniu;

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. CURADEN niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym uiszczone przez Klienta koszty dostarczenia towaru.

Jeżeli Klient wybiera sposób dostarczenia towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez CURADEN, CURADEN nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

CURADEN może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Klient ma obowiązek zwrócić CURADEN zwracany towar lub przekazać towar osobie upoważnionej przez CURADEN do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że CURADEN – w ramach odrębnych warunków – zaoferuje Klientowi możliwość odbioru od niego zwracanych towarów. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem. Prosimy o odpowiednie zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych towarów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie. Zwracane towary należy odesłać na adres: Curaden Polska sp. z o.o., ul. Długosza 48, 51-162 Wrocław.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów. CURADEN zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Klienta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

 

11) Gwarancja i odpowiedzialność w stosunkach z konsumentami

CURADEN jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi towaru bez wad (fizycznych i prawnych). CURADEN ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady.

Klient może zgłosić CURADEN reklamację towaru składając jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie w tym zakresie.

W zgłoszeniu reklamacji, w celu przyśpieszenia jego rozpatrzenia, prosimy zamieścić informacje o przyczynach reklamacji, żądanie Klienta oraz informacje pozwalające zidentyfikować Klienta i towar, tj. np. numer zamówienia, datę zakupu towaru, imię i nazwisko, dane adresowe Klienta, adres poczty elektronicznej. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji prosimy, w miarę możliwości, dostarczyć dowód zakupu, którym może być np. kopia faktury lub paragonu, wydruk transakcji dokonanych za pomocą karty płatniczej, itp. W sytuacji, gdy podane w reklamacjach dane lub informacje wymagają uzupełnienia, CURADEN zwraca się, przed ich rozpatrzeniem, do składającego reklamację o ich uzupełnienie.

Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar do CURADEN, na adres: Curaden Polska sp. z o.o., ul. Długosza 48, 51-162 Wrocław, na koszt CURADEN.

Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może:

 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że CURADEN niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę taką usunie; obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady; Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada towaru jest nieistotna;
 • żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady; CURADEN jest zobowiązany wymienić wadliwy towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;

z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

Klient, może zamiast zaproponowanego przez CURADEN usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez CURADEN. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażąda wymiany towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a CURADEN nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

CURADEN odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu towaru przez Klienta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

Reklamacje związane z usługami świadczonymi przez CURADEN drogą elektroniczną można składać w szczególności na adres e-mail: info@curaprox.pl. W zgłoszeniu reklamacji, w celu przyśpieszenia jej rozpatrzenia, prosimy zamieścić informacje o przyczynach reklamacji, żądanie Klienta oraz informacje pozwalające zidentyfikować Klienta, tj. np. imię i nazwisko, dane adresowe Klienta, adres poczty elektronicznej. CURADEN rozpatruje reklamacje/pytania w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania oraz informuje Klienta o wyniku ich rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacjach/pytaniach dane lub informacje wymagają uzupełnienia, CURADEN zwraca się, przed ich rozpatrzeniem, do Klienta o ich uzupełnienie.

 

12) Gwarancja i odpowiedzialność w stosunkach z przedsiębiorcami

Postanowienia zawarte w niniejszym rozdziale mają zastosowanie w relacjach z Klientami niebędącymi konsumentami.

Jeżeli dostarczony towar jest wadliwy w chwili przejścia ryzyka (np. wada fabryczna) lub w przypadku związku z niewłaściwej dostawy, Klient posiada prawo wyłącznie do późniejszej naprawy lub wymiany (towaru zastępczego). Jeżeli towar zastępczy nie jest zadowalający, Klient posiada prawo do rezygnacji z zakupu. Prawo to wygasa, jeżeli Klient nie poinformuje CURADEN o wadzie lub nieprawidłowej dostawie w terminie 10 dni od otrzymania towaru, pocztą elektroniczną na adres info@curaprox.pl, telefonicznie, faksem lub listownie.

Odpowiedzialność CURADEN podlega obowiązującym przepisom prawa. Odpowiedzialność CURADEN zostaje wyłączona w przypadkach (i) zwykłego zaniedbania, (ii) pośredniej i wtórnej szkody i utraty zysku, (iii) niezrealizowanych oszczędności, (iv) strat spowodowanych opóźnieniem dostawy, oraz (v) wszelkich działań lub zaniechań wykonawców CURADEN, niezależnie czy taka odpowiedzialność opierać się będzie na umowie czy delikcie.

Ponadto CURADEN nie ponosi odpowiedzialności za straty ani szkody powodowane dowolną z następujących przyczyn:

 • przechowywanie, konfiguracja lub użycie produktów w sposób niewłaściwy, sprzeczny z umową lub niezgodny z prawem;
 • użycie niekompatybilnych części zamiennych lub akcesoriów (np. zasilania);
 • zaniechanie serwisowania i/lub niewłaściwa modyfikacja lub naprawa produktów przez Klienta lub stronę trzecią;
 • urzędowe nakazy lub przypadki działania siły wyższej, w szczególności szkoda spowodowana klęskami żywiołowymi, wilgocią, upadkami i uderzeniami itp., będącymi poza kontrolą CURADEN.

Każdy świadczeniodawca zatrudniony do dostarczania towarów lub realizacji usług będzie odpowiedzialny za wynikające wady, opóźnienie w realizacji oraz straty lub szkody wynikające ze świadczeń realizowanych przez świadczeniodawcę.

CURADEN nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w druku materiałów reklamowych, błędne informacje w sklepie internetowym, błędne metki z cenami, błędy w obrazach, zdjęciach, opisach produktów lub innych treściach, np. w kodzie zniżkowym lub kampaniach rabatowych, bądź za spóźnione lub pominięte dostawy.

 

13) Rozwiązanie umowy o świadczenie usług oraz zmiana regulaminu

Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez zgłoszenia żądania usunięcia konta Klienta i przesłanie odpowiedniego oświadczenia CURADEN, w formie:

 • pisemnej na adres CURADEN;
 • wiadomości e-mail na adres info@curaprox.pl.

CURADEN może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z Klientem za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów, rozumianych jako (katalog zamknięty):

 • zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez CURADEN wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a CURADEN lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
 • zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacja wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
 • zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez CURADEN dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

CURADEN swoje oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas tworzenia konta Klienta albo składania zamówienia.

CURADEN może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia i/lub odmówić Klientowi dalszego prawa do korzystania ze sklepu internetowego oraz składania zamówień, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości treści, z ważnych powodów – tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach gdy Klient narusza postanowienia pkt 3 Regulaminu (katalog zamknięty).

Klient, wobec którego zastosowanie znalazło postanowienie ust. 4 powyżej, może korzystać ze sklepu internetowego po uprzednim uzyskaniu zgody CURADEN na dalsze korzystanie ze sklepu.

Regulamin oraz załączniki do nich stanowią wzorzec umowny.

CURADEN może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

 • zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez CURADEN wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a CURADEN lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
 • zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacja wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
 • zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez CURADEN dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem;

CURADEN poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.

W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, CURADEN udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie sklepu internetowego oraz za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail, co strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie Regulaminu do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.

Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania Klientowi informacji o zmianie. W przypadku Klientów zarejestrowanych, tj. posiadających konto Klienta, mają oni prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla umów sprzedaży zawartych przez Klienta i CURADEN przed zmianą Regulaminu.

 

14) Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania CURADEN do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie CURADEN o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez CURADEN na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.

Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U.2016 poz. 1823) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem a CURADEN.
 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a CURADEN, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 • Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

 

15) Adresy

Oferujący i partner umowny w odniesieniu do ofert w tej witrynie:

Curaden Polska sp. z o.o., ul. Długosza 48 , 51-162 Wrocław , Tel. +48 71 321 02 14
info@curaprox.pl
https://shop.curaprox.pl/

 

16) Prywatność, prawa autorskie, znaki towarowe

Polityka prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę także na warunki Polityki prywatności.

Wszystkie prawa do znaków towarowych, obrazów i prawa autorskie [do odpowiednich produktów] należą do firmy CURADEN i jej partnerów. Pobieranie, przechowywanie, kopiowanie, drukowanie danych, obrazów i plików PDF, nawet w wersji skróconej, jest zabronione bez pisemnej zgody CURADEN. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie produktu przez Klienta do celów innych niż jego przeznaczenie jest zabronione.

 

17) Postanowienia końcowe

Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

Wszelkie spory powstałe pomiędzy CURADEN a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę CURADEN.

Jeżeli którekolwiek postanowienie w niniejszym Regulaminie, w tym niniejsza klauzula, jest lub stanie się niewykonalne w całości lub w części, lub jeżeli w niniejszych warunkach odkryte zostanie pominięcie, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień Regulaminu. Postanowienia niewykonalne lub brakujące zostaną zastąpione przez obowiązujące przepisy prawa lub, w przypadku ich braku, przez postanowienia, które odzwierciedlać będą znaczenie i cel postanowienia niewykonalnego.

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz pobierać go ze strony w formacie *.pdf a także sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości na podany przez niego adres e-mail.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostepnienie istotnych postanowień zawieranej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości na podany przez niego adres e-mail.

Zapisy w niniejszym Regulaminie odnoszące się do konkretnych funkcjonalności i usług mają zastosowanie tylko wówczas, jeżeli dana funkcjonalność lub usługa aktualnie jest dostępna dla Klientów na stronie. W przypadku trwałej lub czasowej niedostępności poszczególnych usług lub funkcjonalności, stosowne zapisy należy pominąć.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ich publikacji, tj. w dniu 15.01.2019 r

xs
sm
md
lg