Serwis korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies).Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez nasz serwis lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną może zostać w każdym momencie zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są w naszej Polityce prywatności.

więcej informacji

Informacje prawne

Informacje prawne

CURADEN POLSKA SP. Z O.O.
UL. DŁUGOSZA 48
51-162 WROCŁAW

Tel.: + 48 71 321 02 14
E-mail: info@curaprox.pl

REGON: 022265626
NIP: 8992747403
KRS: 0000478433

kapitał zakładowy: 5.000 zł
Regulamin korzystania z witryny

 

Spis treści

1     Informacje ogólne
2     Ochrona praw autorskich i znaków towarowych
3     Brak odpowiedzialności za witryny stron trzecich
4     Cel i treści tej witryny – wyłączenie wiążącej oferty
5     Informacje w witrynie
6     Ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności
7     Ochrona danych
8     Postanowienia końcowe, prawo właściwe i właściwość sądów
9     Dane kontaktowe

Wersja z dnia: 19.11.2018

 

1) Informacje ogólne

Mamy przyjemność powitać Cię jako użytkownika witryny CURADEN POLSKA SP. Z O.O. („CURADEN”), do której dostęp możesz uzyskać pod adresem https://www.curaprox.com/pl-pl/ (dalej: witryna). Firma CURADEN Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długosza 48 (51-162) jest podmiotem zarządzającym witryną i świadczącym usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem witryny. Ustanowiliśmy kilka zasad, aby zapewnić, że nasza witryna pozostanie zawsze atrakcyjna, informacyjna i bezpieczna dla użytkowników. Prosimy użytkowników naszej witryny o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami prawnymi. Otwierając witrynę i z niej korzystając użytkownik wyraża zgodę na niniejszy Regulamin. Jeżeli użytkownik nie akceptuje Regulaminu, prosimy o nie korzystanie z witryny.

Za pośrednictwem witryny użytkownicy mogą uzyskać dostęp także do sklepu internetowego. Regulamin korzystania z witryny, Polityka prywatności oraz Regulaminu sklepu internetowego mogą być co pewien czas korygowane, uzupełniane lub modyfikowane. W stosunku do użytkowników będących konsumentami dokumenty te mogą być korygowane, uzupełniane lub modyfikowane tylko na zasadach w nich określonych. Za każdym razem, gdy witryna jest wywoływana lub odwiedzana obowiązują najnowsze dostępne wersje powyższych dokumentów. Na bieżąco informujemy użytkowników o istotnych zmianach wprowadzonych w powyższych dokumentach poprzez wyświetlenie komunikatu w naszych witrynach i/lub aplikacjach mobilnych, a także aktualnej wersji postanowień. Na zasadach określonych w tych dokumentach, o ich zmianach, uzupełnieniach, korektach możemy informować użytkowników także za pośrednictwem wiadomości e-mail.

W wypadku rozbieżności pomiędzy klauzulami niniejszego Regulaminu a innymi obowiązującymi warunkami handlowymi lub klauzulami umownymi CURADEN, nadrzędne będą poszczególne postanowienia, np. Polityka prywatności w przypadku kwestii dotyczących prywatności/ochrony danych lub Regulamin sklepu internetowego w przypadku kwestii związanych z zawarciem umowy sprzedaży za jego pośrednictwem.

 

2) Ochrona praw autorskich i znaków towarowych

Strony i elementy w nich zawarte, np. informacje, teksty, obrazy, zdjęcia, wzory i wszystkie inne pliki naszej witryny, są chronione prawnie. Jeżeli nie zostało określone inaczej, elementy te podlegają prawom autorskim, ochronie znaków towarowych lub innym prawom firmy CURADEN lub jej licencjodawców. Użytkownikowi nie udziela się żadnych praw na podstawie pobierania, kopiowania, przekładania lub przetwarzania tych elementów na innych nośnikach, np. własnej witrynie internetowej lub bazie danych.     

Elementy te mogą być swobodnie wykorzystywane wyłącznie w celach przeglądania. Jeżeli elementy zostaną skopiowane w jakiejkolwiek formie (elektronicznej lub pisemnej), w całości lub części, co jest dozwolone wyłącznie do celów prywatnych i niekomercyjnych, źródło musi zostać w sposób wyraźny oznaczone i wszystkie istniejące oznaczenia praw autorskich i innych praw własności intelektualnej muszą być pozostawione bez zmian.     

 

3) Brak odpowiedzialności za witryny stron trzecich

Witryna CURADEN może zawierać hiperłącza do witryn internetowych stworzonych i prowadzonych przez strony trzecie. CURADEN nie kontroluje tych witryn stron trzecich i tym samym nie może posiadać dokładnej wiedzy co do treści tych witryn. Przez udostępnienie hiperłączy CURADEN zapewnia jedynie dostęp do tych witryn i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. W celu poznania zasad dotyczących przetwarzania danych za pośrednictwem tych witryn, prosimy o zapoznanie się z Politykami prywatności i innymi podobnymi dokumentami znajdującymi się na tych witrynach.

 

4) Cel i treści tej witryny – wyłączenie wiążącej oferty

Witryna zawiera ogólne informacje, treści reklamowe oraz opisy produktów CURADEN. Te informacje i opisy są wyłącznie wskazaniem asortymentu produktów i tym samym nie stanowią wiążących ofert ani zaproszeń do składania ofert w odniesieniu do jakichkolwiek sprzedawanych towarów lub usług.

 

5) Informacje w witrynie

CURADEN podejmuje starania, aby zapewnić dokładność i aktualność informacji w witrynie, ale nie jest w stanie udzielić żadnych gwarancji co do aktualności, kompletności czy dokładności danych lub w odniesieniu do jej funkcji, hiperłączy czy treści. W szczególności CURADEN nie może zagwarantować, że korzystanie z witryny nie narusza praw stron trzecich, które nie są posiadane przez CURADEN. Powyższe nie ogranicza jakichkolwiek praw konsumenta oraz odpowiedzialności wobec konsumenta wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

 

6) Ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności

Wszystkie informacje, strony i funkcje zawarte w tej witrynie mogą zostać tymczasowo lub trwale wycofane przez firmę CURADEN, która w żaden sposób nie będzie ponosić odpowiedzialności prawnej za jakiekolwiek tymczasowe lub trwałe przerwanie lub wycofanie informacji, stron i funkcji. Powyższe nie ogranicza jakichkolwiek praw konsumenta oraz odpowiedzialności wobec konsumenta wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

W odniesieniu do użytkowników niebędących konsumentami, odpowiedzialność firmy CURADEN z tytułu szkody spowodowanej przez nią lub jej pracowników, przedstawicieli lub wykonawców jest ograniczona do obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej, m.in. na mocy ustawy o odpowiedzialności za produkty, oraz do odpowiedzialności za straty i szkody spowodowane rażącym zaniedbaniem lub winą umyślną. CURADEN niniejszym wyklucza wszelką inną odpowiedzialność prawną za szkody, wady lub straty, w szczególności roszczenia dotyczące bezpośrednich, pośrednich lub wtórnych szkód, strat zysków, bądź utraty lub uszkodzenia danych, poniesione przez użytkownika lub stronę trzecią w związku z tą witryną. Powyższe nie ogranicza jakichkolwiek praw konsumenta oraz odpowiedzialności wobec konsumenta wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

 

7) Ochrona danych

Ochrona danych użytkowników jest dla nas ważna. Sposób w jaki przetwarzamy dane osobowe opisany jest w Polityce prywatności.

 

8) Postanowienia końcowe, prawo właściwe i właściwość sądów

Jeżeli poszczególne postanowienia lub części niniejszego Regulaminu są lub staną się nieważne, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.

Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

Wszelkie spory powstałe pomiędzy CURADEN a Użytkownikiem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę CURADEN.

 

9) Dane kontaktowe

W wypadku pytań dotyczących niniejszego Regulaminu prosimy o kontakt z: Curaden Polska sp. z o.o., ul. Długosza 48, Wrocław (51-162), Tel.: +48 71 321 02 14, E-mail: info@curaprox.pl

xs
sm
md
lg