Serwis korzysta z technologii przechowuj?cej i uzyskuj?cej dost?p do informacji w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika (w szczególno?ci z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyra?ona na korzystanie z tych technologii przez nasz serwis lub podmioty trzecie w celach zwi?zanych ze ?wiadczeniem us?ug drog? elektroniczn? mo?e zosta? w ka?dym m

wi?cej informacji

Informacje prawne

Informacje prawne

CURADEN POLSKA SP. Z O.O.
UL. D?UGOSZA 48
51-162 WROC?AW

Tel.: + 48 71 321 02 14
E-mail: info@curaprox.pl

REGON: 022265626
NIP: 8992747403
KRS: 0000478433

kapita? zak?adowy: 5.000 z?
Regulamin korzystania z witryny

 

Spis tre?ci

1     Informacje ogólne
2     Ochrona praw autorskich i znaków towarowych
3     Brak odpowiedzialno?ci za witryny stron trzecich
4     Cel i tre?ci tej witryny – wy??czenie wi???cej oferty
5     Informacje w witrynie
6     Ograniczenie i wy??czenie odpowiedzialno?ci
7     Ochrona danych
8     Postanowienia ko?cowe, prawo w?a?ciwe i w?a?ciwo?? s?dów
9     Dane kontaktowe

Wersja z dnia: 19.11.2018

 

1) Informacje ogólne

Mamy przyjemno?? powita? Ci? jako u?ytkownika witryny CURADEN POLSKA SP. Z O.O. („CURADEN”), do której dost?p mo?esz uzyska? pod adresem https://www.curaprox.com/pl-pl/ (dalej: witryna). Firma CURADEN Polska sp. z o.o. z siedzib? we Wroc?awiu przy ul. D?ugosza 48 (51-162) jest podmiotem zarz?dzaj?cym witryn? i ?wiadcz?cym us?ugi drog? elektroniczn? za po?rednictwem witryny. Ustanowili?my kilka zasad, aby zapewni?, ?e nasza witryna pozostanie zawsze atrakcyjna, informacyjna i bezpieczna dla u?ytkowników. Prosimy u?ytkowników naszej witryny o dok?adne zapoznanie si? z poni?szymi informacjami prawnymi. Otwieraj?c witryn? i z niej korzystaj?c u?ytkownik wyra?a zgod? na niniejszy Regulamin. Je?eli u?ytkownik nie akceptuje Regulaminu, prosimy o nie korzystanie z witryny.

Za po?rednictwem witryny u?ytkownicy mog? uzyska? dost?p tak?e do sklepu internetowego. Regulamin korzystania z witryny, Polityka prywatno?ci oraz Regulaminu sklepu internetowego mog? by? co pewien czas korygowane, uzupe?niane lub modyfikowane. W stosunku do u?ytkowników b?d?cych konsumentami dokumenty te mog? by? korygowane, uzupe?niane lub modyfikowane tylko na zasadach w nich okre?lonych. Za ka?dym razem, gdy witryna jest wywo?ywana lub odwiedzana obowi?zuj? najnowsze dost?pne wersje powy?szych dokumentów. Na bie??co informujemy u?ytkowników o istotnych zmianach wprowadzonych w powy?szych dokumentach poprzez wy?wietlenie komunikatu w naszych witrynach i/lub aplikacjach mobilnych, a tak?e aktualnej wersji postanowie?. Na zasadach okre?lonych w tych dokumentach, o ich zmianach, uzupe?nieniach, korektach mo?emy informowa? u?ytkowników tak?e za po?rednictwem wiadomo?ci e-mail.

W wypadku rozbie?no?ci pomi?dzy klauzulami niniejszego Regulaminu a innymi obowi?zuj?cymi warunkami handlowymi lub klauzulami umownymi CURADEN, nadrz?dne b?d? poszczególne postanowienia, np. Polityka prywatno?ci w przypadku kwestii dotycz?cych prywatno?ci/ochrony danych lub Regulamin sklepu internetowego w przypadku kwestii zwi?zanych z zawarciem umowy sprzeda?y za jego po?rednictwem.

 

2) Ochrona praw autorskich i znaków towarowych

Strony i elementy w nich zawarte, np. informacje, teksty, obrazy, zdj?cia, wzory i wszystkie inne pliki naszej witryny, s? chronione prawnie. Je?eli nie zosta?o okre?lone inaczej, elementy te podlegaj? prawom autorskim, ochronie znaków towarowych lub innym prawom firmy CURADEN lub jej licencjodawców. U?ytkownikowi nie udziela si? ?adnych praw na podstawie pobierania, kopiowania, przek?adania lub przetwarzania tych elementów na innych no?nikach, np. w?asnej witrynie internetowej lub bazie danych.     

Elementy te mog? by? swobodnie wykorzystywane wy??cznie w celach przegl?dania. Je?eli elementy zostan? skopiowane w jakiejkolwiek formie (elektronicznej lub pisemnej), w ca?o?ci lub cz??ci, co jest dozwolone wy??cznie do celów prywatnych i niekomercyjnych, ?ród?o musi zosta? w sposób wyra?ny oznaczone i wszystkie istniej?ce oznaczenia praw autorskich i innych praw w?asno?ci intelektualnej musz? by? pozostawione bez zmian.     

 

3) Brak odpowiedzialno?ci za witryny stron trzecich

Witryna CURADEN mo?e zawiera? hiper??cza do witryn internetowych stworzonych i prowadzonych przez strony trzecie. CURADEN nie kontroluje tych witryn stron trzecich i tym samym nie mo?e posiada? dok?adnej wiedzy co do tre?ci tych witryn. Przez udost?pnienie hiper??czy CURADEN zapewnia jedynie dost?p do tych witryn i nie ponosi odpowiedzialno?ci za ich zawarto??. W celu poznania zasad dotycz?cych przetwarzania danych za po?rednictwem tych witryn, prosimy o zapoznanie si? z Politykami prywatno?ci i innymi podobnymi dokumentami znajduj?cymi si? na tych witrynach.

 

4) Cel i tre?ci tej witryny – wy??czenie wi???cej oferty

Witryna zawiera ogólne informacje, tre?ci reklamowe oraz opisy produktów CURADEN. Te informacje i opisy s? wy??cznie wskazaniem asortymentu produktów i tym samym nie stanowi? wi???cych ofert ani zaprosze? do sk?adania ofert w odniesieniu do jakichkolwiek sprzedawanych towarów lub us?ug.

 

5) Informacje w witrynie

CURADEN podejmuje starania, aby zapewni? dok?adno?? i aktualno?? informacji w witrynie, ale nie jest w stanie udzieli? ?adnych gwarancji co do aktualno?ci, kompletno?ci czy dok?adno?ci danych lub w odniesieniu do jej funkcji, hiper??czy czy tre?ci. W szczególno?ci CURADEN nie mo?e zagwarantowa?, ?e korzystanie z witryny nie narusza praw stron trzecich, które nie s? posiadane przez CURADEN. Powy?sze nie ogranicza jakichkolwiek praw konsumenta oraz odpowiedzialno?ci wobec konsumenta wynikaj?cych z przepisów obowi?zuj?cego prawa.

 

6) Ograniczenie i wy??czenie odpowiedzialno?ci

Wszystkie informacje, strony i funkcje zawarte w tej witrynie mog? zosta? tymczasowo lub trwale wycofane przez firm? CURADEN, która w ?aden sposób nie b?dzie ponosi? odpowiedzialno?ci prawnej za jakiekolwiek tymczasowe lub trwa?e przerwanie lub wycofanie informacji, stron i funkcji. Powy?sze nie ogranicza jakichkolwiek praw konsumenta oraz odpowiedzialno?ci wobec konsumenta wynikaj?cych z przepisów obowi?zuj?cego prawa.

W odniesieniu do u?ytkowników nieb?d?cych konsumentami, odpowiedzialno?? firmy CURADEN z tytu?u szkody spowodowanej przez ni? lub jej pracowników, przedstawicieli lub wykonawców jest ograniczona do obowi?zkowej odpowiedzialno?ci ustawowej, m.in. na mocy ustawy o odpowiedzialno?ci za produkty, oraz do odpowiedzialno?ci za straty i szkody spowodowane ra??cym zaniedbaniem lub win? umy?ln?. CURADEN niniejszym wyklucza wszelk? inn? odpowiedzialno?? prawn? za szkody, wady lub straty, w szczególno?ci roszczenia dotycz?ce bezpo?rednich, po?rednich lub wtórnych szkód, strat zysków, b?d? utraty lub uszkodzenia danych, poniesione przez u?ytkownika lub stron? trzeci? w zwi?zku z t? witryn?. Powy?sze nie ogranicza jakichkolwiek praw konsumenta oraz odpowiedzialno?ci wobec konsumenta wynikaj?cych z przepisów obowi?zuj?cego prawa.

 

7) Ochrona danych

Ochrona danych u?ytkowników jest dla nas wa?na. Sposób w jaki przetwarzamy dane osobowe opisany jest w Polityce prywatno?ci.

 

8) Postanowienia ko?cowe, prawo w?a?ciwe i w?a?ciwo?? s?dów

Je?eli poszczególne postanowienia lub cz??ci niniejszego Regulaminu s? lub stan? si? niewa?ne, nie wp?ynie to na wa?no?? pozosta?ych postanowie? Regulaminu.

Prawem w?a?ciwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

Wszelkie spory powsta?e pomi?dzy CURADEN a U?ytkownikiem nieb?d?cym konsumentem zostaj? poddane s?dowi w?a?ciwemu ze wzgl?du na siedzib? CURADEN.

 

9) Dane kontaktowe

W wypadku pyta? dotycz?cych niniejszego Regulaminu prosimy o kontakt z: Curaden Polska sp. z o.o., ul. D?ugosza 48, Wroc?aw (51-162), Tel.: +48 71 321 02 14, E-mail: info@curaprox.pl

xs
sm
md
lg