Juridische kennisgeving

Juridische kennisgeving

CURADEN Germany GmbH
Industriestrasse 2-4
76297 Stutensee

Tel.: +49 7249 9130610
Fax: +49 7249 9130619
E-mail: kontakt@curaden.de

Registergericht Mannheim HRB 706390
vertreten durch Herrn Alex Galli
btw-nummer: DE264098163

Ontwerp, tekst en uitvoering
CURADEN AG

 

Gebruiksvoorwaarden website

1     Algemene informatie
2     Bescherming van auteursrecht en handelsmerk
3     Geen aansprakelijkheid voor websites van derden
4     Doel en content van deze website - Geen bindende aanbiedingen
5     Geen garanties
6     Beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid
7     Gegevensbescherming
8     Slotbepalingen, toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
9     Contact

 

 Versie 29 mei 2018

 

1) Algemene informatie

Wij heten u van harte welkom op de website van CURADEN AG ("CURADEN"). We hebben een aantal regels opgesteld om onze website te allen tijde aantrekkelijk, informatief en veilig te houden voor gebruikers. Lees als gebruiker van onze website de volgende juridische informatie zorgvuldig door. Door deze website te bezoeken en te gebruiken, stemt u in met deze gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden, verzoeken wij u geen gebruik te maken van onze website.

Van tijd tot tijd kunnen de gebruiksvoorwaarden van de website, de privacyverklaring en de AV van de webshop worden aangepast, aangevuld of gewijzigd. Telkens wanneer de website wordt opgeroepen of bezocht, zijn de meest recente versies van bovengenoemde documenten van toepassing. We houden u op de hoogte van substantiële wijzigingen in deze documenten door middel van berichten op onze website en/of mobiele apps en met bijgewerkte versies van deze bepalingen.

In het geval van tegenstrijdigheden tussen de clausules van deze gebruiksvoorwaarden en de andere toepasselijke voorwaarden of contractclausules van CURADEN, zullen de specifieke bepalingen prevaleren, bijvoorbeeld de privacyverklaring in het geval van kwesties die betrekking hebben op privacy en gegevensbescherming.

 

2) Bescherming van auteursrecht en handelsmerk

De pagina's en artikelen op onze website, zoals informatie, teksten, afbeeldingen, foto's, ontwerpen en alle andere bestanden zijn wettelijk beschermd. Tenzij anders aangegeven, vallen deze artikelen onder het auteursrecht, de merkbescherming of andere rechten van CURADEN of haar licentiegevers. U kunt geen rechten ontlenen aan het downloaden, kopiëren, vertalen of verwerken van dergelijke items op andere media, bijvoorbeeld op uw eigen website of in een database.        

De items mogen alleen vrij worden gebruikt voor browsingdoeleinden. Indien items geheel of gedeeltelijk (elektronisch of schriftelijk) in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd, hetgeen uitsluitend is toegestaan voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden, dient de bron uitdrukkelijk te worden vermeld en dienen alle bestaande aanduidingen van auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten intact te blijven.         

 

3) Geen aansprakelijkheid voor websites van derden

De website van CURADEN kan hyperlinks bevatten naar websites die door derden zijn gemaakt en worden onderhouden. CURADEN heeft geen controle over de websites van dergelijke derden en kan daarom geen gedetailleerde kennis hebben van de content van dergelijke websites. Door het opnemen van hyperlinks geeft CURADEN slechts toegang tot de gelinkte websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de content daarvan.

 

4) Doel en content van deze website - Geen bindende aanbiedingen

De website bevat algemene informatie, reclamecontent en beschrijvingen van CURADEN-producten. Dergelijke informatie en beschrijvingen zijn louter indicatief voor het productassortiment en vormen derhalve geen bindende aanbiedingen of verzoeken om te bieden op de [specifieke] goederen of diensten die worden verkocht. Alle e-commerce-aanbiedingen in de CURADEN-webshop zijn niet-bindend.

 

5) Geen garanties

CURADEN neemt maatregelen om de juistheid van de informatie op deze website te waarborgen, maar kan geen garanties geven ten aanzien van de actualiteit, volledigheid of juistheid van de gegevens of ten aanzien van de kenmerken, hyperlinks of inhoud daarvan. In het bijzonder kan CURADEN niet garanderen dat het gebruik van de website geen inbreuk zal maken op rechten van derden die niet in handen zijn van CURADEN.

 

6) Beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie, pagina's en functies op deze website kunnen tijdelijk of definitief worden onderbroken of beëindigd door CURADEN, die op geen enkele wijze wettelijk verantwoordelijk of aansprakelijk kan worden gehouden voor een dergelijke tijdelijke of permanente onderbreking of beëindiging van informatie, pagina's en functies.

De aansprakelijkheid van CURADEN voor schade die is toe te rekenen aan haarzelf of aan haar werknemers, wettelijke vertegenwoordigers of hulppersonen is beperkt tot de verplichte wettelijke aansprakelijkheid, waaronder begrepen de Wet Productaansprakelijkheid, en voor schade die is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag. CURADEN wijst hierbij alle verdere aansprakelijkheid of juridische aansprakelijkheid af voor schade, defecten of verliezen, in het bijzonder claims voor directe, indirecte of gevolgschade, verlies van gebruik of winstderving, of verlies van gegevens of schade die u of een derde zou kunnen lijden in verband met deze website.

 

7) Gegevensbescherming

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw privacy. Lees de regels voor de bescherming van persoonsgegevens die aan deze gebruiksvoorwaarden ten grondslag liggen om te zien hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. (Verklaring gegevensbescherming)

 

8) Slotbepalingen, toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Indien afzonderlijke bepalingen of onderdelen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige gebruiksvoorwaarden.

Op deze gebruiksvoorwaarden is het Zwitsers recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken ("CISG").

De bevoegde rechtbank is Kriens. In afwijking van het voorgaande heeft CURADEN tevens het recht de klant te dagvaarden voor de bevoegde rechtbank in de woonplaats van de klant, dan wel  voor enige andere bevoegde rechtbank.

 

9) Contact

Als u vragen heeft over deze gebruiksvoorwaarden, kunt u zich wenden tot: Curaden AG, Amlehnstrasse 22, 6010 Kriens, Tel.: +41 (0) 41 319 45 00, Fax: +41 (0) 41 319 45 90, E-mail: info@curaden.ch.

xs
sm
md
lg