Algemene voorwaarden webshop

Inhoudsopgave

1       Toepasselijkheid
2       Registratie
3       Totstandkoming van de overeenkomst
4       Prijzen
5       Afhalen bij vestiging
6       Levering, expeditiekosten
7       Verlening van gebruiksrechten op digitale content en softwarelicenties
8       Eigendomsvoorbehoud, ontbinding van de overeenkomst
9       Effectieve duur en beëindiging van het contract bij abonnementsovereenkomsten
10     Vervaldatum en betaling
11     Annulering
12     Garantie en aansprakelijkheid
13     Adresgegevens
14     Privacy, auteursrecht, handelsmerken
15     Slotbepalingen

 

Versie 30 november 2018

 

1) Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden (AV) zoals vervat in de laatste versie die beschikbaar wordt gesteld op het moment dat u de website opent of producten bestelt, zijn van toepassing op de zakelijke relaties tussen CURADEN AG (hierna: CURADEN) en consumenten of bedrijven (hierna "klant" of "klanten" genoemd) met betrekking tot de producten die CURADEN in de webshop weergeeft.
Deze AV zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten voor de levering van digitale content, softwarelicenties of waardebonnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij het leveren van softwarelicenties is de verkoper verplicht een licentiesleutel te verstrekken om het gebruik van de verkochte software mogelijk te maken. De klant verkrijgt geen intellectuele eigendomsrechten op de software. De relevante productbeschrijving is leidend met betrekking tot de eigenschappen van de software.
Deze AV kunnen van toepassing zijn op overeenkomsten betreffende producten (goederen of diensten) die worden geleverd in de vorm van hetzij een eenmalige levering, hetzij een doorlopende levering ("abonnementsovereenkomst"). In geval van een abonnementsovereenkomst verbindt CURADEN zich ertoe het benodigde product te leveren gedurende de overeengekomen effectieve looptijd van de overeenkomst.
Van tijd tot tijd kunnen de gebruiksvoorwaarden van de website, de privacyverklaring  of de huidige AV van de webshop worden aangepast, aangevuld of gewijzigd. De website zoals die is op het moment waarop u hem opent of bezoekt, is de leidende versie. Bezoek deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van de nieuwste regels. Wij houden u op de hoogte van substantiële wijzigingen in deze privacyverklaring door middel van berichten op onze website en/of mobiele apps en met een bijgewerkte versie van de privacyverklaring. Als u niet akkoord gaat met de gewijzigde regels, maak uw bezwaar dan kenbaar door een e-mail te sturen naar info@curaden.ch en, als u een gebruikersprofiel hebt aangemaakt, dit profiel te verwijderen vóór de datum waarop de wijzigingen ingaan. Als we geen annulering van u ontvangen, blijven we onder de nieuwe regels uw gebruikersprofiel weergeven, ook na de datum waarop de wijzigingen zijn ingegaan.
Een "consument" in de zin van deze AV is een natuurlijke persoon die juridisch bindende transacties aangaat voor doeleinden die in eerste instantie commercieel zijn en/of kunnen worden toegeschreven aan zelfstandige bedrijfsactiviteiten. Een "bedrijf" in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of rechtspersoonlijkheid bezittende maatschap die een juridisch bindende transactie aangaat in het kader van de uitoefening van commerciële of onafhankelijke bedrijfsactiviteiten.
Bestellingen en leveringen zijn alleen mogelijk binnen Nederland. Bestellingen mogen uitsluitend worden geplaatst door inwoners van Nederland die ten minste 18 jaar oud zijn of de handtekening van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben verkregen.
Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing. CURADEN zal geen enkele voorwaarden van de klant erkennen die in tegenspraak zijn met en/of afwijken van deze algemene voorwaarden, tenzij CURADEN in het specifieke geval uitdrukkelijk schriftelijk met dergelijke voorwaarden instemt.

 

2) Registratie

Elke bestelling van goederen vereist registratie als klant en/of het aanmaken van een gebruikersprofiel bij CURADEN. Meervoudige registratie onder verschillende namen of adressen is verboden.
CURADEN kan te allen tijde zonder opgaaf van redenen haar machtiging intrekken. In dat geval heeft CURADEN het recht om de gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord onmiddellijk te blokkeren en te verwijderen.

 

3) Totstandkoming van de overeenkomst

De presentatie van het assortiment producten van CURADEN in de webshop vormt geen bindend aanbod tot het aangaan van een koopovereenkomst met de klant.
Door op de knop "Nu kopen" te klikken, doet de klant een bindend aanbod tot koop.
Door het plaatsen van een bestelling bij CURADEN op het internet (webshop), per e-mail, telefoon, fax of ander communicatiekanaal, doet de klant een aanbod tot het aangaan van een bindende koopovereenkomst met CURADEN. De klant ontvangt een bevestiging van de ontvangst van de bestelling ("Bevestiging van ontvangst van uw bestelling"). Deze bevestiging houdt geen aanvaarding van het aanbod in, maar stelt de klant er slechts van in kennis dat CURADEN de bestelling heeft ontvangen. CURADEN zal de klant op de hoogte stellen van eventuele fouten in de informatie over het productassortiment op de website en zal de klant zo nodig een overeenkomstig tegenbod doen.
De overeenkomst met CURADEN komt tot stand wanneer CURADEN uitdrukkelijk het aanbod van de klant aanvaardt ("Orderbevestiging") of wanneer CURADEN het bestelde product aan de klant verzendt.
De aanvaarding door CURADEN is afhankelijk van de wettigheid van de bestelling en de beschikbaarheid van de bestelde goederen of diensten. Indien CURADEN de bestelling van de klant niet kan aanvaarden, ontvangt de klant een bericht van onbeschikbaarheid in plaats van een aanvaarding van de bestelling. Producten die tijdelijk niet kunnen worden geleverd, zullen worden gereserveerd voor de klant en de bestelling van de klant blijft geldig.

 

4) Prijzen

De prijzen die gelden op het moment van aankoop en plaatsing van de bestelling in Zwitserse frank (CHF) zijn van toepassing op de aankoop en bestelling van de goederen en/of diensten. We behouden ons het recht voor om onze prijzen te wijzigen.
Bij mogelijke prijswijzigingen is de prijs zoals die geldt op het moment van het plaatsen van de bestelling van toepassing.
Alle prijzen zijn inclusief Zwitserse btw tegen het wettelijke tarief en, indien van toepassing, een recyclageheffing (vRG).
De prijzen zijn exclusief bijkomende verzendkosten (ontstaan tussen CURADEN en de klant).

 

5) Afhalen bij vestiging

Na telefonische afspraak kan de klant het product afhalen op een overeengekomen plaats van vestiging van CURADEN.
In geval van afhaling van het product komt de overeenkomst met CURADEN tot stand wanneer CURADEN het aanbod van de klant uitdrukkelijk aanvaardt ("Orderbevestiging") of wanneer CURADEN het product aan de klant overhandigt.

 

6) Levering, expeditiekosten

CURADEN zal de bestelde goederen zo snel mogelijk leveren op het adres dat door de klant is opgegeven bij de bestelling of (indien PayPal is gekozen als betaalmethode) op het adres dat is opgegeven aan PayPal. CURADEN is gerechtigd goederen te leveren of diensten te verrichten in meer dan één termijn voor zover de klant dit redelijk acht. Wanneer CURADEN in meerdere termijnen levert, zal CURADEN de eventuele extra portokosten voor haar rekening nemen.
Voor levering worden de in het specifieke geval vermelde verzendkosten in rekening gebracht.
De levertijd in Zwitserland bedraagt gewoonlijk 1 tot 5 werkdagen. Informatie over de geschatte levertijd is niet bindend.
Digitale content, waardebonnen en softwarelicentiesleutels worden uitsluitend via elektronische transmissie aan de klant geleverd met behulp van een download link of verzending per e-mail, zulks naar keuze van CURADEN.

 

7) Verlening van gebruiksrechten op digitale content en softwarelicenties

Tenzij anders beschreven in de webshop van CURADEN, verleent CURADEN aan de klant een niet-exclusief recht, beperkt in ruimte en tijd, om de ter beschikking gestelde content te gebruiken voor privé- en/of zakelijke doeleinden.
De softwarelicentiesleutel geeft de klant het recht de software en/of content te gebruiken zoals vermeld in de relevante productbeschrijving en licentiebepalingen voor zover daarin omschreven.
Zonder toestemming van de verkoper is het niet toegestaan de content aan derden over te dragen of kopieën daarvan voor derden te maken, indien zulks buiten het toepassingsgebied van deze AV en/of de licentiebepalingen valt.
Het aldus verleende recht treedt pas in werking nadat de klant de bedongen contractuele vergoeding volledig heeft betaald.

 

8) Eigendomsvoorbehoud, ontbinding van de overeenkomst

CURADEN behoudt zich de eigendom voor van alle geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling.
Indien, ondanks aanmaning van CURADEN, de klant tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst, in het bijzonder door het niet nakomen van de betalingsverplichtingen, is CURADEN gerechtigd de overeenkomst na het stellen van een redelijke uiterste termijn en het vruchteloos verstrijken daarvan te ontbinden en de goederen waarvan CURADEN zich de eigendom voorbehoudt, terug te vorderen. De terugneming of inbeslagneming van de goederen door CURADEN houdt ontbinding van de overeenkomst in. De hieruit voortvloeiende verzendkosten zijn voor rekening van de klant. CURADEN is bevoegd de goederen na terugname te verkopen.
CURADEN behoudt zich het recht voor om af te zien van het aangaan van een overeenkomst wanneer de uitslag van een kredietcontrole negatief is.

 

9) Effectieve duur en beëindiging van het contract bij abonnementsovereenkomsten

Een abonnementsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, met een minimumduur zoals aangegeven in de relevante productbeschrijving in de CURADEN webshop. De abonnements-overeenkomst kan te allen tijde tijdens deze periode worden opgezegd met ingang van de datum waarop deze periode afloopt, of na afloop van de periode worden beëindigd per brief of fax/e-mail verzonden naar het onder 13 vermelde adres, met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen.
Het voorgaande doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van buitengewone beëindiging om gegronde redenen. Er is sprake van een gegronde reden indien, in het licht van de omstandigheden van het specifieke geval en na afweging van de belangen van beide partijen, voortzetting van de contractuele relatie tot de overeengekomen einddatum of tot het verstrijken van de opzegtermijn niet als redelijk kan worden beschouwd ten aanzien van de opzeggende partij.

 

10) Vervaldatum en betaling

Voor bestellingen accepteert CURADEN uitsluitend de betaalwijzen aangegeven op de website. CURADEN behoudt zich het recht voor om met haar klanten schriftelijk akkoord te gaan met andere betaalmethoden dan die in dit artikel worden genoemd.
Om de klant in staat te stellen veilig en beveiligd te betalen met een creditcard of ander betaalmiddel maakt CURADEN gebruik van de betaaloplossing Saferpay van SIX Payment Services Ltd, voor de verwerking van betalingen via de webshop.
In het geval van betaling via een door PayPal aangeboden betaalmethode, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) Sàrl. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal"), met inachtneming van de PayPal-gebruiksvoorwaarden, die kunnen worden geraadpleegd op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full, of - als de klant geen PayPal-account heeft - volgens de betalingsvoorwaarden van PayPal zonder een PayPal-rekening, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.
Onder voorbehoud van lid (35) zijn de aankoopprijs en eventuele verzendkosten verschuldigd en betaalbaar bij de totstandkoming van de overeenkomst. Indien vooruitbetaling door overschrijving is overeengekomen, is de betaling onmiddellijk na totstandkoming van de overeenkomst opeisbaar, tenzij partijen een latere vervaldag zijn overeengekomen.
CURADEN kan zonder opgave van redenen vooruitbetaling verlangen. De bestelling wordt dan verwerkt na ontvangst van de betaling.
Indien de klant in gebreke blijft met betaling, heeft CURADEN het recht om een vaste aanmaningsvergoeding in rekening te brengen, zoals gespecificeerd in het bestelproces. Het voorgaande laat onverlet het recht van CURADEN om verdere schadevergoeding te vorderen, in het bijzonder voor de kosten van invordering door een incassobureau of advocaat.
Waardebonnen voor de CURADEN webshop moeten worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid en daarna is geen korting meer mogelijk.
Waardebonnen kunnen uitsluitend worden ingewisseld tegen de voorwaarden en voor de productgroepen die op de bon staan vermeld. Bepaalde producten kunnen worden uitgesloten van de waardebonactie.
Waardebonnen of wettelijk toegestane kortingen (bijv. kwantumkortingen) kunnen niet cumulatief worden gebruikt met betrekking tot een individuele bestelling. Waardebonnen kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld.
Waardebonnen zijn overdraagbaar. CURADEN kan haar verplichtingen effectief nakomen ten aanzien van iedere houder die een waardebon bij de webshop inwisselt.

 

11) Annulering

Klanten hebben het recht hun akkoordverklaring tot het aangaan van de overeenkomst zonder opgave van redenen te annuleren door de goederen niet later dan 30 dagen na ontvangst aan CURADEN te retourneren. Bovendien moet de klant binnen dezelfde termijn, te rekenen vanaf de datum van verzending of afhaling van de goederen, schriftelijk (bijv. per brief, e-mail, fax) kennis geven van de annulering. Om aan de annuleringstermijn te voldoen volstaat het wanneer de klant de goederen binnen de termijn verzendt. De schriftelijke kennisgeving van de annulering moet per brief worden gezonden naar het onder punt 13 vermelde adres of per e-mail naar info@curaden.ch. De klant moet kunnen bewijzen dat hij of zij de betreffende goederen daadwerkelijk retour heeft gezonden.
Annulering is niet toegestaan in de volgende gevallen:

  1. Bij levering van goederen die speciaal voor de klant op maat zijn gemaakt of volgens de wensen van de klant zijn gemaakt of aangepast. De klant is zonder uitzondering verplicht alle onderdelen zonder uitzondering in ontvangst te nemen en te betalen;
  2. Bij levering van verzegelde goederen die om gezondheids- of hygiënische redenen niet kunnen worden geretourneerd, indien het zegel na levering is verwijderd;
  3. Geleverde farmaceutische producten kunnen niet worden geretourneerd;
  4. Bij levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien het zegel na levering is verwijderd.
  5. Tenzij anders overeengekomen, bij een dienstverleningsovereenkomst met betrekking tot vrijetijdsactiviteiten, indien de overeenkomst voorziet in uitvoering op een bepaalde datum of in een bepaalde periode.

In geval van daadwerkelijke ontbinding of opzegging van de overeenkomst dienen beide partijen de reeds ontvangen goederen of betalingen te restitueren. Indien de door de klant ontvangen goederen slechts in beschadigde staat kunnen worden geretourneerd, zal de klant het waardeverlies aan CURADEN vergoeden.
De kosten en risico's van retourzending komen voor rekening van de klant, tenzij de geleverde goederen niet overeenkomstig de bestelling zijn.
CURADEN zal gebruikmaken van haar recht om restitutie van het betaalde bedrag op te schorten totdat de goederen volledig zijn geretourneerd.
In geval van uitsluiting van annulering en retourzending zijn de kosten van retourzending aan de klant in geval van terugzending van de goederen aan ons voor rekening van de klant.

 

12) Garantie en aansprakelijkheid

Indien de geleverde goederen gebreken vertonen op het moment van de risico-overdracht (bijv. fabricagefouten) of in geval van incorrecte levering, heeft de klant uitsluitend recht op reparatie of omruiling (vervanging). Indien de vervanging niet bevredigend is, heeft de klant het recht om de aankoop te annuleren. De aanspraak vervalt indien de klant nalaat om CURADEN binnen 10 dagen na ontvangst van de goederen per e-mail aan info@curaden.ch of per telefoon, fax of post van het gebrek of de incorrecte levering op de hoogte te stellen.
De aansprakelijkheid van CURADEN is onderworpen aan de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen. De aansprakelijkheid van CURADEN is uitgesloten in geval van (i) nalatigheid, (ii) indirecte en gevolgschade en gederfde winst, (iii) gemiste besparingen, (iv) verliezen door niet tijdige levering, en (v) handelingen of nalatigheden van CURADEN's hulppersonen, ongeacht of er sprake is van vorderingen uit hoofde van een overeenkomst of uit hoofde van een onrechtmatige daad.
Bovendien is CURADEN niet aansprakelijk voor verlies of schade die is toe te schrijven aan een van de volgende oorzaken:
opslag, configuratie of gebruik van de producten op een wijze die niet in overeenstemming is met de overeenkomst of onwettig is;
gebruik van incompatibele reserveonderdelen of accessoires (bijv. voeding);
het achterwege laten van onderhoud en/of onoordeelkundige wijziging of reparatie van de producten door de klant of door een derde;
overheidsverordeningen of gevallen van overmacht, in het bijzonder schade veroorzaakt door natuurrampen, vocht, vallen en stoten e.d., die buiten CURADEN’s controle liggen.
Elke dienstverlener die is aangesteld om goederen te leveren of diensten te verlenen, is aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende gebreken, vertragingen bij de uitvoering en verlies of schade als gevolg van de prestaties van de dienstverlener.
CURADEN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor drukfouten in reclamemateriaal, fouten in de gegevens op de website, onjuiste prijskaartjes, fouten in productillustraties, foto's, beschrijvingen of andere teksten, bijvoorbeeld in coupon- of kortingsacties, of te late of niet plaatsgevonden leveringen.

 

13) Adresgegevens

Aanbieder en contractpartner voor de aanbiedingen op deze websites:

Curaden AG, Amlehnstrasse 22, CH-6010 Kriens, Tel. +41 (0) 319 45 00
info@curaden.ch
www.curaden.ch

 

 

14) Privacy, auteursrecht, handelsmerken

De privacyverklaring (>LINK) maakt integraal deel uit van deze AV. Door deze AV te aanvaarden, verklaart de klant zich eveneens akkoord met de privacyverklaring.
Alle rechten op handelsmerken, afbeeldingen en auteursrechten [op de relevante producten] berusten bij CURADEN of haar partners. Het downloaden, opslaan, kopiëren, afdrukken van gegevens, afbeeldingen en pdf-bestanden, zelfs in uittreksels, is verboden zonder schriftelijke toestemming van CURADEN. Alle rechten zijn voorbehouden. Het is de klant niet toegestaan om het betreffende product te gebruiken op een andere manier te gebruiken dan waarvoor het bestemd is.

 

15) Slotbepalingen

Zwitsers recht is van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de klant en CURADEN, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
De bevoegde rechtbank is Kriens. In afwijking van het voorgaande heeft CURADEN tevens het recht de klant te dagvaarden voor de bevoegde rechter in de woonplaats van de klant, dan wel voor enige andere bevoegde rechter.
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd wordt, of indien een omissie wordt vastgesteld in deze voorwaarden, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen de nietige of ontbrekende bepalingen worden vervangen door de toepasselijke wettelijke bepalingen of, bij gebreke daarvan, door bepalingen die het doel en de strekking van de nietige bepalingen weergeven.

xs
sm
md
lg