CURAPROX pé?e o um?lý chrup

Pé?e o um?lý chrup

CURAPROX pé?e o um?lý chrup

Pé?e o um?lý chrup je velice d?ležitá pro udržení dobré ústní hygieny, zdraví a kvalitního života. Biologická dentální pé?e BDC systém p?ináší pro tuto pé?i podstatné výhody. Funguje na p?írodní bázi kyseliny citronové: nabízená denní a týdenní pé?e je p?irozen? jemná a um?lý chrup díky ní vypadá stále jako nový. Použití je velmi snadné: kombinace p?írodní ?istící síly a patentovaného speciálního kartá?ku na um?lý chrup p?ináší výrazn? v?tší pocit sv?žesti a pohodlí p?i nošení um?lého chrupu. Žádné zabarvení: um?lý chrup není vyb?lován ani se nestává k?eh?í, než má být, což se ?asto stává p?i použití jiných ?istících prost?edk?. Bílá z?stane bílou a r?žová r?žovou.

Užite?ní pomocníci - BDC – prvot?ídní systém pro prvot?ídní um?lý chrup

BDC – prvot?ídní systém pro prvot?ídní um?lý chrup

?ešení pro ?išt?ní: kartá?ky a ?istící láze? pro um?lý chrup v sad? CURAPROX BDC - Biologická Dentální Pé?e - pro komplexní pé?i. Tento systém pé?e o detální hygienu umož?uje prvot?ídní pé?i pro udržení prvot?ídního um?lého chrupu. Ve skute?nosti pot?ebuje um?lý chrup minimáln? stejnou pé?i jako p?vodní zuby. Denní ?išt?ní, týdenní dezinfekce - a ústa a dásn? z?stanou ?isté, zdravé a dob?e prokrvené.

Užite?ní pomocníci - P?írodní pé?e udržuje um?lý chrup jako nový.

P?írodní pé?e udržuje um?lý chrup jako nový.

CURAPROX BDC produkty zajistí ?išt?ní um?lého chrupu p?írodními prost?edky a bez chemikálií. B?žné ?išt?ní, založené na kyslíkové desinfekci úto?í na plastový povrch protéz, takže porézní povrch je snadným místem pro usazení bakteriálních a plís?ových toxin?. CURAPROX BDC využívá p?írodní ?istící síly kyseliny citronové, která prokazateln? odstra?uje škodlivý plak a nepoškozuje plast protézy. Zubní protézy vypadají i po letech jako nové.

Užite?ní pomocníci - Um?lý chrup je vaší sou?ástí

Um?lý chrup je vaší sou?ástí

Protéza je pozitivním aspektem pro vaše zdraví a osobní pohodu bez ohledu na to, jak dlouho vám trvá si na ní zvyknout. Se zubní protézou budete vypadat lépe. Získáte novou jistotu p?i jednání s ostatními, usnadní vám žvýkání a mluvení.

Užite?ní pomocníci - Pé?e o vaše ústa a zubní protézu je velice d?ležitá

Pé?e o vaše ústa a zubní protézu je velice d?ležitá

I pod zubní protézou m?že vzniknout zán?t, pokud není prostor d?kladn? ?išt?n. Mohou se tam zachytávat zbytky potravin, což vede k zán?tu dásní a v p?ípad?, že se ne?eší, až k paradontitid? nebo poškození dásní.
Pokud budete vaší zubní protézu ?istit každý den a jednou týdn? desinfikovat, pomohou vám produkty CURAPROX BDC zachovat zdravé prost?edí v ústech. Um?lý chrup nebude k?ehký a bude vypadat po mnoho let jako nový.

Užite?ní pomocníci - Více než pouze ?istý - a  vypadá stále jako nový.

Více než pouze ?istý - a vypadá stále jako nový.

CURAPROX BDC produkty pomohou s pé?í o um?lý chrup a bezpe?n? odstraní, na denní nebo týdenní bázi, vše co by se bez jejich použití uložilo kam nemá, a to vše bez negativního vlivu na vysokou kvalitu protézy.

Užite?ní pomocníci - Prevence tvorby nebezpe?ných trhlin.

Prevence tvorby nebezpe?ných trhlin.

CURAPROX BDC využívá p?irozenou sílu kyseliny citronové. To má estetické a zdravotní výhody: kyselina citronová zabra?uje vzniku trhlinek v zubních protézách. Tyto trhlinky jsou zdravotním rizikem – bývají zp?sobeny komer?ními ?isticími složkami založenými na agresivním kyslíku. Škodlivé toxiny nebo plísn?, které proniknou do t?chto prasklin, p?sobí negativn? nejen na zdraví, ale také na vzhled zubní protézy. Oproti tomu CURAPROX BDC produkty žádné trhlinky nezp?sobují a vaše zubní protéza díky nim bude i po letech vypadat jako nová.

Užite?ní pomocníci - ?išt?ní a stimulace dásní

?išt?ní a stimulace dásní

Zubní kartá?ek CS 5460 ultra soft odstra?uje bakteriální toxiny, které se shromaž?ují na dásních pod zubní protézou.  S jeho 5460 ultrajemnými vlákny a velmi jemným hustým povrchem ?istí šetrn?. Toto ?išt?ní také dob?e stimuluje dásn? a vede k jejich dobrému prokrvení.

Skupiny výrobk?

?isticí roztok BDC 100 - denní gel odstra?uje bakterie na protézách a zajiš?uje p?irozený pocit sv?žesti. Další doporu?ený produkt je týdenní intenzivní pé?e, tedy ?istící koncentrát BDC 105: intenzivn? ?istí a dezinfikuje. Pro vybrané plochy: láze? BDC na zubní protézu. Zásadní je také protetický BDC kartá?: Díky dv?ma sadám vláken, které obsahuje, dosáhne snadno i do malých výklenk?. Všechny uvedené výrobky jsou pohodln? dostupné v jedné sad?.

xs
sm
md
lg