CUPRAPROX di? saplar? v? di? çöpl?ri

Di? saplar? v? di? çöpl?ri

CUPRAPROX di? saplar? v? di? çöpl?ri

Ön di?l?r v? dental floss: b?li.Dig?r interdental m?saf?lrin ?ks?riyy?ti: interdental f?rçalar. Stomatoloqunuzun q?rar verm?si ?fs?ldir. Xüsusi hallarda: tekstural? floss v? ya ?mplant -Saver ç?x?? yolu ola bil?r.

B?li, di? sap?, yaln?z do?ru olan?


S?x duran di?l?rd? flosslar effektiv ola bil?r. Lakin, di? aralar? eyni deyil v? ham?s?na uy?un t?mizlik üsuluna diqq?t yetirilm?lidir. Do?rusu, di? sap?n? b?y?nm?m?kd? bizim üç s?b?bimiz var: birincisi, faydal? istifad?si asan i? deyil. ?kincisi, di? sap? çökük s?thl?rin üz?rind?n keçir v? oralar?n t?mizliyi yet?rsiz olur, ?g?r ümumiyy?tl? olursa. Üçüncüsü,  di? ?tini k?sib qanaxma?a yol aça bil?r. Bununla b?rab?r, flossdan düzgün istifad? ed?n insanlar, CPS 06 prime kimi ?n kiçik f?rçalar?n bel? daxil ola bilm?diyi aralar? t?mizl?yirl?r, misal üçün frontal v? b?zi arxa di?l?rin aras?. Stomatoloqdan hans? di? aras?n? flossnan v? ya interdental f?rça il? t?mizl?y?c?yinizi öyr?nin.

Faydal? yard?mç?lar - T?bii di?l?r v? ya implantlar üçün olsun: di? saplar? b?z?n ?v?zedilm?zdir

T?bii di?l?r v? ya implantlar üçün olsun: di? saplar? b?z?n ?v?zedilm?zdir


Ön di?l?r, xüsusil? a?a?? ç?n?d?, çox s?x yerl??ir. H?tta CPS prime 06  istifad?si mümkün olmaya  bil?r. Dental floss bu hallarda ideald?r. H?mçin implant qullu?unda faydal?d?r; xovlu saplar tövsiy? olunur, lakin düzgün v? diqq?tl? istifad? edin.

Faydal? yard?mç?lar - ?lm? üsulu

?lm? üsulu


T?xmin?n 50sm floss parças?n? götürün, h?r iki ucunu b?rab?r tutub ikiqat düyün vurun. Dörd barmaq çap?nda ilm? düz?ltm?y? çal???n. ?lm? böyük olsa, di? sap?n? idar? etm?k ç?tindir. ??ar?t v? böyük barmaq aras?nda minimal m?saf? saxlay?n, bu siz?  sap? asan v? t?hlük?siz, di? ?tini k?sm?d?n, kontrol etm?y? yard?m ed?c?k. ?ndi çox s?x di? aras?nda sap? asan v? t?hlük?siz idar? ed?c?ksiz.

Faydal? yard?mç?lar - Qlobal yenilik: Elastik mikrofibrli di? saplar?

Qlobal yenilik: Elastik mikrofibrli di? saplar?


?mplant ?traf? di? ?ti x?tti çox ?h?miyy?tlidir-v? onun xüsusi t?mizliy? ehtiyac? vard?r. Tamam?n yeni bir ??kild? ?mplant-Saver ??r?m?n t?mizliyini t?min edir: bu floss elastikdir v? mikrofiberd?n toxunur. ?mplant?n üz?rind?-di? ?ti x?ttinin üstünd? yerl??dirin-?mplant-Saver asan s?x?l?r v? bo?al?r.H?r?k?tin  n?tic?si-s?liq?li, lakin effektiv t?mizlik. T?miz di? ??r?m? v? uzun ömürlü implant üçün.

Faydal? yard?mç?lar - DF 846 Implant-Saver

DF 846 Implant-Saver

  • Günd?lik implant bax?m? üçün haz?rlanm??d?r
  • ?ki t?r?fli saptutacaq
  • Ekstra xovlu mikrofiber
  • Elastiklik say?sind? s?liq?li t?mizlik 
  • Praktik, inc? v? s?m?r?li

Faydal? yard?mç?lar - Xovlu sap, cari v?ziyy?t: DF 845 implant & braces

Xovlu sap, cari v?ziyy?t: DF 845 implant & braces


Qapaqlar, körpül?r, implant v? breketl?r-t?mizlik zaman? xüsusi problem yard?rlar. CURAPROX indi öz?l bir floss sahibidir: xovlu sapl? DF 845 implant v? breket. Orta xovlu hiss? sah?ni doldurur v? maksimum effektl? t?mizl?yir. Uclar?ndak? nazik saplar ?n s?x di? aralar?ndan asan keçir, m?sam?li hiss?  di?l?rin v? ortodontik sim v? breket aralar?ndan rahat sürü?ür. V? unutmay?n: saplar tüpürc?k ç?kmir, ?i?mir v? möhk?m qal?r. Dental floss qutusu say?sind?, DF 845 implant & braces daim? ?linizin alt?ndad?r. 

Faydal? yard?mç?lar - ?nsanlar di? sap?n? sad?c? di? sap? oldu?unu dü?ünürl?r

?nsanlar di? sap?n? sad?c? di? sap? oldu?unu dü?ünürl?r


Sizin üçün q?rar?m?z budur: m?hsullar?m?z?n aras?nda mumlanmam?? heç bir di? sap? olmayacaq. Mumsuz di? sap?n?n ver? bil?c?yi z?d? riski olduqca böyükdür. Mumlanm?? floss kontakt nöqt?l?rd?n mük?mm?l sürü?ür v? yaralanma riskini azald?r. ?lav? olaraq, sizin seçim imkan?n?z var: nan? ?tirli, müxt?lif qal?nl?ql? xovlu saplar, dental lent v? ya sap, PTFE örtüklü v? ya di? gürdanl?  di? sap?.

Faydal? yard?mç?lar - Di? çöpl?ri

Di? çöpl?ri

 Lucky Luke siqareti t?rgizdiyi zamandan ot çeyn?m?y? ba?lad?. Ot, di? çöpünü ?v?z ed?c?k s?rtlikd? deyil. A?ac da do?ru material deyil-sökülür v? z?z?rli ola bil?r. Bu s?b?bd?n bizim gürdanlar?m?z müxt?lif materiallardan haz?rlan?r. Hirsli, lakin t?hlük?siz v? faydal?d?r.

  • Neylon, plastik v? ya xüsusi sintetik materialdan haz?rlanlr
  • Elastikd?n s?rtliy?
  • Sad? v? tük?b?nz?r uclu

Faydal? yard?mç?lar - Di? dostu materiallar

Di? dostu materiallar

 TP 930 Brushpic di? gürdan? neylondan haz?rlanm??d?r: s?rt, inc? v? tük?b?nz?r uclu. Di? v? ?rp çöpü  TP 945 Tartar-stix innovativdir: yüks?k keyfiyy?tli, mineralla?d?r?lm?? xüsusi sintetik materialdand?r. Elastik sintetik materialdan haz?rlanm?? TP 917 Dentastix adi olan bir ?eydir. 

xs
sm
md
lg